Przetargi

zapytania ofertoweo

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu przy:

– ul. Czaplinecka 20

– ul. Mickiewicza 20

– ul. Czaplinecka 18

– ul. Lotników 1

– ul. Racławicka 1

– ul. Racławicka 3

Termin składania ofert – 22.11.2021 r. do godz.15.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

zny z numeracj▒ zalacznik1.10 zalacznik1.9 zalacznik1.8 y z numeracj▒  num1 num2 mickiewicza 20 przedmiar technologiczny czaplinecka 20 przedmiarzapytanie ofertowe modernizacja instalacji

 

ARCHIWALNE

U W A G A  !!!

Dokonano zmian w dokumentacji projektowej. Projekt po dokonanych zmianach dołączono poniżej.

1_MICKIEWICZA 20 – ANEKS 2021 – ocieplenie stropodachów1_RACŁAWICKA 4 – ANEKS 2021 – ocieplenie stropodachów1_CZAPLINECKA 20 – ANEKS 2021 – ocieplenie stropodachów

Wyjaśnienia do aneksu projektu budowlano –  wykonawczego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu informuje, że do wyceny oferty na docieplenie stropodachów należy przyjąć niżej wymienione powierzchnie:

 • Mickiewicza 20 – 496,0 m2
 • Czaplinecka 20 – 518,0 m2
 • Racławicka 4 – 371,6 m2

Grubość docieplenia warstwą granulatu celulozowego o współczynniku przenikania ciepła 0,040 W/m2K powinna wynosić 20 cm.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY :

 • Mickiewicza 20,
 • Czaplinecka 20,
 • Racławicka 4

 Termin składania ofert – 09.07.2021 r. do godz.15.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

1_MICKIEWICZA 20 – ANEKS 2021 – ocieplenie stropodachów1_RACŁAWICKA 4 – ANEKS 2021 – ocieplenie stropodachów1_CZAPLINECKA 20 – ANEKS 2021 – ocieplenie stropodachówUmowa stropodachy M20 CZ20 R4siwz stropodachy 2021

 

 

 

 

ARCHIWALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na dostawę i montaż balustrad w budynkach mieszkalnych w Złocieńcu przy ulicy:

 • Mickiewicza 20 – 24 szt.
 • Czaplinecka 20 – 40 szt.

Ofert należy składać w zamkniętych kopertach do 21 maja 2021 r.

Otwarcie ofert nastąpi 24 maja 2021 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 9.00

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Więcej informacji na temat przetargu jest na STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI

ARCHIWALNE

Uwaga do przetargu na wykonanie i montaż balustrad.
Dodano nowe i poprawiono załączniki związane z projektem balustrad.
 Spółdzielnia dopuszcza montaż szyb VSG w balustradach.
ARCHIWALNE
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
Szanowni Państwo.
W odpowiedzi na Państwa uwagi uprzejmie informujemy:
ad 1) Projekt budowlany jest w zakładce przetargu na roboty termomodernizacyjne. Przedmiar robót nie został zamieszczony, ponieważ podane zostały wymiary balustrad i ich ilość. Przedmiaru robót oferent winien dokonać samodzielnie.
ad 2) Nie przewidujemy zaliczkowania robót. Fakturę wykonawca wystawi po zamontowaniu i odbiorze robót na każdym budynku oddzielnie.
ad 3) Stare balustrady zostaną usunięte przez firmę wykonującą prace termomodernizacyjne.
ad 4) Prace należy prowadzić z rusztowania.
ad 5) Nie zamieściliśmy wzoru kosztorysu, co oznacza możliwość przedstawienia wg własnego wzoru.
Wymiary i ilość balustrad oraz sposób montażu są określone w specyfikacji, dlatego też możliwe jest sporządzenie kosztorysu ofertowego. Harmonogram robót będzie uzależniony od harmonogramu prac termomodernizacyjnych w celu umożliwienia skorzystania z rusztowań. Inwestor poinformuje o możliwości montażu balustrad min. 14 dni przed rozpoczęciem prac montażowych. Czas przewidziany na prace montażowe ustalamy na 30 dni.
ad 6) Wartość robót , które uznamy za wiążące do uznania referencji ustalamy na 50.000,00 zł.
ad 7) Na policzkach nie ma ocieplenia.
ad 8) Dopuszczamy możliwość złożenia oferty tylko w formie papierowej, którą można przesłać pocztą lub kurierem.
ad 9) Należy wskazać osobę odpowiedzialną za realizację wykonania umowy.
ad 10) adres e-mail: sm_postep@wp.pl
ad 11) Wydłużamy termin składania ofert do dnia 16 kwietnia 2021 do godz. 14.00

Dnia 8 kwietnia 2021 07:22 kdyro@erda.olsztyn.pl napisał(a):

Dzień dobry
W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na dostawę i montaż
balustrad mamy następujące pytania.
1. w SIWZ na końcu jest wykaz załączników do SIWZ załącznik nr 5
,,projekt budowlano-wykonawczy” załącznik nr 6 przedmiar robót nie
zostały dołączone przez zamawiającego lub nie potrafimy ich znaleźć na
stronie zamawiającego. Prosimy o publikacje tych dokumentów na stronie
zamawiającego.Lub wskazanie skąd można je pobrać jeśli one już sie na
stronie zamawiającego znajdują.
2. Czy zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zailiczki
wykonawcy,lub płatności częściowych po ukończeniu jednego z etapów
prac.Np Płatność części wynagrodzenia po ukończeniu budynku mickiewicza
20 przed ukończeniem budynku czapliniecka 20.
3.Czy w miejscu montażu nowych balustrad są jakieś stare balustrady
wymagające demontażu?
4 czy Państwa zdaniem prace można prowadzić z balkonów/loggi czy wymagne
będzie rozstawienie rusztowań?
5.Czy mogliby Państwo dołączyć wzór kosztorysu ofertowego, oraz
harmonogramu robót? Takie dokumenty zwykle wykonuje się na podstawie
przedmiaru robót. Nie udostępnili Państwo na stronie internetowej
przedmiaru więc nie mamy jak zrobić kosztorysu ofertowego bo nie wiemmy
w 100% jakie prace wchodzą w zadanie.
6.Wymagają Państwo wykazania się referencjami,lecz nigdzie w SIWZ nie
jest napisane jaka musi być wartość wykonanej roboty budowlanej(dostawy
i  montażu balustrad) aby uznali ją Państwo za wiążącą (np 50 000 zł)
7. Balustrady montowane są do policzka czy na policzku jest jakieś
ocieplenie, a jeśli jest to jaka jest jego grubość?
8. Prosimy o możliwość wysłania do Państwa oferty online Jesteśmy firmą
z Olsztyna czyli z 2 końca Polski. Mamy do Państwa około 6 godzin jazdy
w jedną stronę, a w związku z epidemią COVID 19 nie możemy nawet
przenocować w hotelu. W związku z tym złożenie oferty osobiście naraża
nas na 12h podróży jednego dnia.
Ofertę wyślemy w postaci skanu w formacie PDF wszystkie dokumenty będą
miały podpisy i pieczątki. Oryginał możemy wysłać pocztą. Niestety nie
ma pewności że oryginał dojdzie do Państwa przed terminem składania
ofert.
9. W punkcie 8.1.2 SIWZ zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia z
ofertą wykazu osób wykonujących zamówienie wraz z ich kwalifikacjami i
wymaganymi uprawnieniami.Niestety w SIWZ zamawiający nigdzie nie
sprecyzwał dokładnie jakimi kwalifikacjami powinien wykazać się personel
wykonawcy aby wykonać to zadanie oraz jak powinien być liczny itp.Nie ma
też zamieszczonego wzoru wykazu osób więc nie można stwierdzić jakiego
personelu wymaga zamawiający w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.
Czy wymaga np kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
czy nie.
10. W SIWZ w punkcie 11.1 zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcą
drogą elektroniczną, lecz nigdzie w SIWZ nie ma wypisanego adresu e mail
na który trzeba przesyłać korespondencję elektroniczną. Jest tylko imię
i nazwisko przedstawiciela zamawiającego oraz telefon. Prosimy o
wskazanie adresu e mail.
11 W związku z dużą ilością pytań i brakujących dokumentów prosimy aby
zamawiający rozważył wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni,lub do
16.04.2021
ARCHIWALNE
PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na dostawę i montaż balustrad w budynkach mieszkalnych w Złocieńcu przy ulicy:

 • Mickiewicza 20 – 24 szt.
 • Czaplinecka 20 – 40 szt.

Ofert należy składać w zamkniętych kopertach do 12 kwietnia 2021 r.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Otwarcie ofert nastąpi 13 kwietnia 2021 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 9.00

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SIWZ balustrady Mickiewicza 20 Czaplinecka 20K-12 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-15_CZAPLINECKA 20_2021K-14_CZAPLINECKA 20_2021K-11 – Ul. RMICKIEWICZA 20_2021 (2)K-9 – Ul. RMICKIEWICZA 20_2021K-9_CZAPLINECKA 20_2021

 

 

ARCHIWALNE

 

Wyjaśnienia do przetargu:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu udziela następujących wyjaśnień do pytań w sprawie przetargu na prace termomodernizacyjne:

 1. W załączonej dokumentacji przetargowej występują różne rodzaje tynków o różnym uziarnieniu wszystkie przewidziane do malowania. Czy zatem do wyceny należy przyjąć tynk mineralny o uziarnieniu 2 mm do malowania odpowiednimi farbami elewacyjnymi?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć tynk mineralny o uziarnieniu 1,5 mm do malowania odpowiednimi farbami elewacyjnymi.

 1. Na ścianie loggii przyjęto płyty z pianki rezolowej (fenolowej) gr. 8 cm i wsp. przewodzenia ciepła =0,021 W/mK. Jedynym dostawcą tego materiału jest WEBER, co ogranicza konkurencyjność i możliwość zastosowania innych systemów.

Czy zatem dopuszczają Państwo zastosowanie materiału innego producenta płyt PIR o współczynniku 0,023 W/mK zwiększając grubość do np. 10 cm. Zastosowanie materiału innego producenta i dostawcy powoduje nieznaczne zwiększenie grubości lecz nie ograniczy możliwości zastosowania innych systemów.

Jeśli jednak pozostać ma rozwiązanie z zastosowaniem płyt z pianki rezolowej, to czy Zamawiający będzie żądał załączenia do oferty dokumentów technicznych zastosowanych w wycenach systemów oraz materiałów dociepleniowych.

Odpowiedź: Dopuszczamy zastosowanie materiału innego producenta płyt PIR o współczynniku 0,023 W/mK zwiększając grubość do  10 cm. Będziemy żądali załączenia do oferty dokumentów technicznych zastosowanych w wycenach systemów oraz materiałów dociepleniowych.

PRZETARG
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania”TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY :

 • Czaplinecka 20,
 • Racławicka 4,
 • Mickiewicza 20

Termin składania ofert – 07.04.2021r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SIWZ Racławicka 4, Czaplinecka 20, Mickiewicza 20Przedmiar robót_CZAPLINECKA 20_TERMOMODERNIZACJA – aktualizacja 2021K-16_CZAPLINECKA 20_2021K-15_CZAPLINECKA 20_2021K-14_CZAPLINECKA 20_2021K-13_CZAPLINECKA 20_2021K-12_CZAPLINECKA 20_2021K-11_CZAPLINECKA 20_2021K-10_CZAPLINECKA 20_2021K-9_CZAPLINECKA 20_2021K-8_CZAPLINECKA 20_2021K-7_CZAPLINECKA 20_2021K-6_CZAPLINECKA 20_2021K-5_CZAPLINECKA 20_2021K-4_CZAPLINECKA 20_2021K-3_CZAPLINECKA 20_2021K-2_CZAPLINECKA 20_2021K-1_CZAPLINECKA 20_2021A-1_CZAPLINECKA 20_KOLORYSTYKA ELEWACJI_20211_CZAPLINECKA 20_OPIS TECHNICZNY_2021Przedmiar robót_RACŁAWICKA 4 TERMOMODERNIZACJA -aktualizacja 2020-2021K-10_Ul. RACŁAWICKA 4_2021K-9_Ul. RACŁAWICKA 4_2021K-8_Ul. RACŁAWICKA 4_2021K-7_Ul. RACŁAWICKA 4_2021K-5_Ul. RACŁAWICKA 4_2021K-6_Ul. RACŁAWICKA 4_2021K-4_Ul. RACŁAWICK2 4_2021K-3_Ul. RACŁAWICKA 4_2021K-2_Ul. RACŁAWICKA 4_2021K-1_Ul. RACŁAWICKA 4_2021A-1_RACŁAWICKA 4_KOLORYSTYKA ELEWACJI_2021 ZP1_RACŁAWICKA 4_OPIS TECHNICZNY_2021K-7_Ul. RACŁAWICKA 4_2021Przedmiar robót_MICKIEWICZA 20_TERMOMODERNIZACJA -aktualizacja 2021K-15 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-13 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-14 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-12 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-11 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-10 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-9 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-8 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-7 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-6 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-5 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-4 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-3 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-2 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-1 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021A-1 – Ul. MICKIEWICZA 20_20211_MICKIEWICZA 20_OPIS TECHNICZNY 2021

ARCHIWALNE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  „Wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego 6 budynków mieszkalnych”poprzez:- Montaż systemu monitorowania i zarządzania energią, np. (adapterm),- Wymianę na nowe przygrzejnikowe zawory dynamiczne wraz z głowicami (tmin=16C) oraz sporządzenie protokołu wymiany (wzór karty stanowi załącznik do zapytania)- Dobór i wykonanie nastawy na zaworach dynamicznych oraz wpisanie wykonanej nastawy na karcie wymiany zawory (wzór karty stanowi załącznik do zapytania)- Montaż zaworów podpionowych na instalacji centralnego ogrzewania dla pionów łazienkowych- Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniu węzła cieplnego- Dostawę i montaż kompaktowych jednofunkcyjnych węzłów cieplnych, z możliwości rozbudowy o dodatkową funkcję produkcji ciepłej wody użytkowej- Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby węzła- Wymianę istniejących rozdzielaczy cieplnych- Regulację hydrauliczną instalacji ogrzewczej- Uzupełnienie izolacji w pomieszczeniu węzław 6 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu przy:- ul. Czaplinecka 16- ul. Racławicka 2- ul. Racławicka 4- ul. Racławicka 5- ul. Wyzwolenia 1- ul. Wyzwolenia 3Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót będące załącznikiem do niniejszego zapytania. Termin składania ofert – 15.06.2020r. do godz.12.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2020 r. o godz. 13.00  w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, projekty, oraz wzór umowy  dostępne są także w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedmiar Wyzwolenia 3 Przedmiar Wyzwolenia 1 Przedmiar Racławicka 5 Przedmiar Racławicka 4 Przedmiar Czaplinecka 16 Przedmiar Racławicka 2 Przetarg ofertowy modernizacja instalacji Czaplinecka 1Węzły SM Postęp – 20200427 – schematy technologiczny

 

 

ARCHIWALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu informuje, że do oferty na docieplenie stropodachów należy przyjąć następujące powierzchnie:

 • Wyzwolenia 1 – 408,50 m2,
 • Racławicka 2 – 617,82 m2,
 • Czaplinecka 16 – 617,93 m2,
 • Wyzwolenia 3 – 460,53 m2,
 • Racławicka 5 – 463,16 m2.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY :

 • Wyzwolenia 1,
 • Wyzwolenia 3
 • Czaplinecka 16,
 • Racławicka 2,
 • Racławicka 5

 Termin składania ofert – 19.05.2020 r. do godz.10.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SIWZ STROPODACHY WYZWOLENIA 3, 1, CZ16, RACŁ2,5Umowa stropodachy1_CZAPLINECKA 16_OPIS TECHNICZNY_2018 ZP1_RACŁAWICKA 2_OPIS TECHNICZNY_20191_RACŁAWICKA 5_OPIS TECHNICZNY 20191_WYZWOLENIA 1_OPIS TECHNICZNY_20191_WYZWOLENIA 3_OPIS TECHNICZNY_2019

ARCHIWALNE

W związku z rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu poszukuje inspektora nadzoru budowlanego. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni najpóźniej do 06 maja 2020 r. roku do godz.15.00

 

zapytanie ofertowe – inspektor nadzoru budowlanego WZÓR umowy z inspektorem nadzoru budowlanego

 

(ARCHIWALNE)

Zmiany w SIWZ dotyczących prac termomodernizacyjnych

 

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy zmian w SIWZ związanych z przetargami na roboty termomodernizacyjne.

– Zmiany dotyczą  pkt.7.1.1 oraz 8.1.2.

– Zmiany dotyczą  Rozdziału XIX oraz paragrafów 8 i 11 umowy będącej załącznikiem nr 4 do SIWZ.

– W rozdziale XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM zmieniono kwotę wadium z 50.000,00 zł na 100.000,00 zł.

 Informujemy także, że do sporządzenia oferty nie należy przyjmować kosztów docieplenia stropodachów. Na te prace zostanie ogłoszony osobny przetarg.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONYCH PRZY ULICY :
 • RACŁAWICKA 5,
 • WYZWOLENIA 1,
 • WYZWOLENIA 3

Termin składania ofert – 09.03.2020r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

K-8_Ul. WYZWOLENIA 3_2019 WYZWOLENIA 3_przedmiar robót K-6_Ul. WYZWOLENIA 3_2019 K-7_Ul. WYZWOLENIA 3_2019 K-4_Ul. WYZWOLENIA 3_2019 K-5_Ul. WYZWOLENIA 3_2019 K-2_Ul. WYZWOLENIA 3_2019 K-3_Ul. WYZWOLENIA 3_2019 A-1_WYZWOLENIA 3_KOLORYSTYKA ELEWACJI_2019 K-1_Ul. WYZWOLENIA 3_2019 1_WYZWOLENIA 3_OPIS TECHNICZNY_2019 K-15_WYZWOLENIA 1_2019 WYZWOLENIA 1 NOWY PRZEDMIAR ROBÓT K-13_WYZWOLENIA 1_2019 K-14_WYZWOLENIA 1_2019 K-12_WYZWOLENIA 1_2019 K-11_WYZWOLENIA 1_2019 K-10_WYZWOLENIA 1_2019 K-9_WYZWOLENIA 1_2019 K-8_WYZWOLENIA 1_2019 K-6_WYZWOLENIA 1_2019 K-7_WYZWOLENIA 1_2019 K-5_WYZWOLENIA 1_2019 K-4_WYZWOLENIA 1_2019 K-3_WYZWOLENIA 1_2019 K-2_WYZWOLENIA 1_2019 K-1_WYZWOLENIA 1_2019 A-1_WYZWOLENIA 1_KOLORYSTYKA ELEWACJI_2019 1_WYZWOLENIA 1_OPIS TECHNICZNY_2019 K-7_Ul. RACŁAWICKA 5_2019 RACAWICKA 5_przedmiar robót K-8_Ul. RACŁAWICKA 5_2019 K-5_Ul. RACŁAWICKA 5_2019 K-6_Ul. RACŁAWICKA 5_2019 K-3_Ul. RACŁAWICKA 5_2019 K-4_Ul. RACŁAWICK2 5_2019 K-2_Ul. RACŁAWICKA 5_2019 K-1_Ul. RACŁAWICKA 5_2019 A-1_RACŁAWICKA 5_KOLORYSTYKA ELEWACJI_2019 1_RACŁAWICKA 5_OPIS TECHNICZNY 2019SIWZ Racławicka 5 Wyzwolenia 1 i Wyzwolenia 3

 

 

ARCHIWALNE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONYCH PRZY ULICY :
 • RACŁAWICKA 2,
 • CZAPLINECKA 16

Termin składania ofert – 09.03.2020r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

RACAWICKA 2_przedmiar robót K-8_Ul. RACŁAWICKA 2_2019 K-7_Ul. RACŁAWICKA 2_2019 K-6_Ul. RACŁAWICKA 2_2019 K-5_Ul. RACŁAWICKA 2_2019 K-4_Ul. RACŁAWICK2 2_2019 K-3_Ul. RACŁAWICKA 2_2019 K-2_Ul. RACŁAWICKA 2_2019 K-1_Ul. RACŁAWICKA 2_2019 A-1_RACŁAWICKA 2_KOLORYSTYKA ELEWACJI_2019 1_RACŁAWICKA 2_OPIS TECHNICZNY_2019 K-8_Ul. CZAPLINECKA 16_2019 K-7_Ul. CZAPLINECKA 16_2019 K-6_Ul. CZAPLINECKA 16_2019 K-5_Ul. CZAPLINECKA 16_2019 K-4_Ul. CZAPLINECKA 16_2019 K-3_Ul. CZAPLINECKA 16_2019 K-2_Ul. CZAPLINECKA 16_2019 CZAPLINECKA 16_przedmiar robót K-1_Ul. CZAPLINECKA 16_2019 A-1_Ul. CZAPLINECKA 16_KOLORYSTYKA ELEWACJI_2019 1_CZAPLINECKA 16_OPIS TECHNICZNY 2019SIWZ Racławicka 2 Czaplinecka 16

 

 

 

 

(ARCHIWALNE)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetargi ofertowe na remont pomieszczeń suszarni w niżej wymienionych budynkach mieszkalnych:
 • Mickiewicza 22
 • Lotników 1 klatka AB

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2019 roku, do godz.9.00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 12 sierpnia 2019 r.  o godz. 9.30

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

remont pralni i suszarni 2remont pralni i suszarni 1malowanie suszarni Lotników 1SPECYFIKACJA – remont pomieszczeń suszarni lotników 1abSPECYFIKACJA – remont pomieszczeń suszarni mickiewicza 22

 

 

 

 

(ARCHIWALNE)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na remont:
 • 3 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 6,
 • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 6,

Termin składania ofert – 29.07.2019 r. do godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień, przedmiar robót dla jednego pomieszczenia rozdzielni i wymiennikowni oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) oraz w zakładce PRZETARGI.

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

przedmiar robót wymiennikownia ZWP 6przedmiar robót rozdzielnia ZWP (1 pomieszczenie)SPECYFIKACJA – remont pomieszczeń rozdzielni i wymiennikowni centralnego ogrzewania

 

 

(ARCHIWALNE)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na remont:

 • 4 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 1,
 • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 1,

Termin składania ofert – 29.07.2019 r. do godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień, przedmiar robót dla jednego pomieszczenia rozdzielni i wymiennikowni oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) oraz w zakładce PRZETARGI.

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

przedmiar robót wymiennikownia ZWP 1przedmiar robót rozdzielnia ZWP (1 pomieszczenie)SPECYFIKACJA – remont pomieszczeń rozdzielni i wymiennikowni centralnego ogrzewania

(ARCHIWALNE)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na remont:
 • 4 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 3,
 • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 3,

Termin składania ofert – 29.07.2019 r. do godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień, przedmiar robót dla jednego pomieszczenia rozdzielni i wymiennikowni oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) oraz w zakładce PRZETARGI.

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

przedmiar robót wymiennikownia ZWP 1przedmiar robót rozdzielnia ZWP (1 pomieszczenie)SPECYFIKACJA – remont pomieszczeń rozdzielni i wymiennikowni centralnego ogrzewania

(ARCHIWALNE)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na remont:
 • 4 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 5,
 • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 5,

Termin składania ofert – 29.07.2019 r. do godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień, przedmiar robót dla jednego pomieszczenia rozdzielni i wymiennikowni oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) oraz w zakładce PRZETARGI.

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

przedmiar robót wymiennikownia ZWP 1przedmiar robót rozdzielnia ZWP (1 pomieszczenie)SPECYFIKACJA – remont pomieszczeń rozdzielni i wymiennikowni centralnego ogrzewania

(ARCHIWALNE)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu zmienia termin składania ofert na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHÓW  BUDYNKÓW TYPU STD W ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 1, 3, 5 i 6 ” na dzień 15 lipca 2019 r. do  godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10,30 w siedzibie Spółdzielni.
   
   
   
   

(ARCHIWALNE)

   
   
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU TYPU STD  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 1 Termin składania ofert – 08.07.2019 r. do godz.10.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3. Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
stropodachy ZWP 1 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAZWP 1 – DOCIEPLENIE STROPODACHU_aneks

(ARCHIWALNE)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU TYPU STD  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 3  Termin składania ofert – 08.07.2019 r. do godz.10.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3. Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

stropodachy ZWP 3 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAZWP 3 – DOCIEPLENIE STROPODACHU_aneks

(ARCHIWALNE)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU TYPU STD  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 5  Termin składania ofert – 08.07.2019 r. do godz.10.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3. Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

stropodachy ZWP 5 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAZWP 5 – DOCIEPLENIE STROPODACHU_aneks

(ARCHIWALNE)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU TYPU STD  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 6  Termin składania ofert – 08.07.2019 r. do godz.10.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3. Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

stropodachy ZWP 6 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAZWP 6 – DOCIEPLENIE STROPODACHU_aneks

 

(ARCHIWALNE)

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO – USŁUGOWEGO  NALEŻĄCEGO DO ZASOBÓW  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY OBROŃCÓW WESTERPLATTE 3″ dotychczasową  pkt IV ust. 2 zmienia się na „IV. pkt 2 – drobne naprawy pokrycia dachowego z EKODECKU, gruntowanie całej powierzchni, pokrycie dachu (powierzchnia dachu 810 m2) papą termozgrzewalną podkładową gr. 4,0 mm i papą nawierzchniową gr. 5,2 mm o wytrzymałości do temperatury minus 25 stopni C.”Informujemy także, że w przedmiarach robót związanych z obróbkami ogniomurów zastępuje się blachę aluminiową powlekaną na blachę ocynkowaną powlekaną.

 

(ARCHIWALNE)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO – USŁUGOWEGO  NALEŻĄCEGO DO ZASOBÓW  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY OBROŃCÓW WESTERPLATTE 3″Termin składania ofert – 03.06.2019 r. do godz.10.00Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – Obr. Westerplatte 3 PRD_TERMOMODERNIZACJA_BIUROWIEC SM POSTĘP Rys K-10 Rys K-9 Rys K-8 Rys K-7 Rys K-6 Rys K-5 Rys K-4 Rys K-3 Rys K-2 Rys I-3 Rys I-2 Rys I-1 Rys A-6 Rys A-5 Rys A-4 Rys I-4 Rys I-5 Rys I-6 Rys K-1 Rys A-3 1_STRONA TYTUŁOWA + OŚWIADCZENIA_STO VARIANTÓW 2_OPIS TECHNICZNY Rys A-1 SYTUACJA Rys A-2

 

(ARCHIWALNE)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu przyjmuje oferty na wymianę 33 domofonów w niżej wymienionych budynkach mieszkalnych:

 • Zdobywców Wału Pomorskiego 1 – 8 szt.
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 3 – 8 szt.
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 5 – 8 szt.
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 6 – 9 szt.

Urządzenia powinny umożliwiać otwieranie drzwi za pomocą kodów oraz chipów.

Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • referencje,
 • warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
 • podatność kasety na uszkodzenia,
 • cena

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3 do dnia 15 maja 2019 roku do godz. 15.00

(ARCHIWALNE)

Zapytanie do przetargu na prace instalacyjne

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu na modernizację systemu ogrzewczego budynków wielorodzinnych zwracamy się do Was z następującym zapytaniem:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia projektowanego węzła zmieszania pompowego dla każdego z budynków, węzłem cieplnym kompaktowym wbudowanym w miejscu istniejącego węzła ? Zakres robót w przypadku zamiany układów wiązałby się dodatkowo z wycięciem/ demontażem istniejącego węzła cieplnego oraz istniejącej instalacji w pomieszczeniu węzła.

2. Czy w przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zamianę układów i budowę nowego węzła cieplnego Zamawiający ma dodatkowe wymagania/warunki dotyczące nowych kompaktowych węzłów cieplnych ?

3. Czy w przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zamianę układów i budowę nowego węzła cieplnego Zamawiający wymaga wymiany układu pomiarowego na nowy wraz z jego odpowiednim doborem ?

Odpowiedź:

ad 1) Spółdzielnia dopuszcza możliwość zastąpienia projektowanego węzła zmieszania pompowego dla każdego z budynków, węzłem cieplnym kompaktowym wbudowanym w miejscu istniejącego węzła.

ad 2) Spółdzielnia nie ma dodatkowych wymagań i warunków dotyczących nowych kompaktowych węzłów cieplnych.

ad 3) Spółdzielnia wymaga zachowania istniejącego układu pomiarowego.

 (ARCHIWALNE)

Przetarg ofertowy nieograniczony na prace instalacyjne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego budynków mieszkalnych poprzez:

– montaż systemu monitorowania i zarządzania energią (adapterm),

– wymianę na nowe przygrzejnikowych zaworów dynamicznych wraz z głowicami (tmin=16C).

– budowę węzła cieplnego zmieszania pompowego

– regulację hydrauliczną instalacji ogrzewczej

– uzupełnienie izolacji w pomieszczeniu węzła

w 4 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu przy:

– ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 1

– ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 3

– ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 5

– ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 6

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3, 78 – 520 Złocieniec,
 2. W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00 na adres wskazany w pkt 1.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

ZWP 6 – 20180129 – projekt sanitarny z numeracją ZWP 6 – 20180129 – projekt elektryczny z numeracją ZWP 5 – 20180129 – projekt sanitarny z numeracją ZWP 5 – 20180129 – projekt elektryczny z numeracją ZWP 3 – 20180129 – projekt sanitarny z numeracją ZWP 3 – 20180129 – projekt elektryczny z numeracją ZWP 1 – 20180129 – projekt sanitarny z numeracją ZWP 1 – 20180129 – projekt elektryczny z numeracjąZWP6 przedmiarZWP 5 przedmiarZWP 3 PrzedmiarZWP 1 Przedmiar

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA prace instalacyjne

 

 

(ARCHIWALNE)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg na dostawę i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych do niżej wymienionych budynków mieszkalnych:
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 1 – 8 szt.
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 3 – 8 szt.
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 5 – 8 szt.
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 6 – 9 szt.

 

Charakterystyka drzwi:

 • aluminiowe zimne MB 45, wypełnienia aluminiowe,
 • dodatkowa przewiązka w skrzydle w wypełnieniu,
 • 4 zawiasy,
 • elektrozaczep,
 • klamka i gałka,
 • samozamykacz z blokadą,
 • 2 x bolec antywyważeniowy,
 • 1 wkładka + 33 klucze do drzwi,
 • szyba podwójna bezpieczna,
 • kolor RAL 7040

Wymiary drzwi podano w poniższej zakładce.

Drzwi

Oferty należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi 01 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00.

Pożądany termin montażu do 31 maja 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693 963 660

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

PRZETARGI ARCHIWALNE:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,   zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, na niżej wymienionych nieruchomościach:
 • Racławicka 1 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 2 – 60 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 3 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 4 – 36 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 5 – 45 lokali mieszkalnych,
 • Lotników 1 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Czaplinecka 16 – 60 lokali mieszkalnych,
 • Czaplinecka 18 – 40 lokali mieszkalnych,
 • Czaplinecka 20 – 40 lokali mieszkalnych,
 • Wyzwolenia 1 – 40 lokali mieszkalnych,
 • Wyzwolenia 3 – 45 lokali mieszkalnych,
 • Mickiewicza 18 – 12 lokali mieszkalnych,
 • Mickiewicza 20 – 36 lokali mieszkalnych,
 • Mickiewicza 22 – 12 lokali mieszkalnych,
 • Zwycięstwa 1 – 24 lokali mieszkalnych,
 • Zwycięstwa 3 – 24 lokali mieszkalnych,
 • Zwycięstwa 3A – 24 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 1 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 3 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 5 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 6 – 90 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 8 – 24 lokali mieszkalnych.
 • Obrońców Westerplatte 2 – sklep,
 • Obrońców Westerplatte 3 – lokale użytkowe, biblioteka,
 • Aleja Piastów – baza remontowo – budowlana,
 • Wyzwolenia 3 – sklepy,
 • Racławicka 4 – pomieszczenia socjalne i warsztatowe konserwatorów.

Realizacja zamówienia rozpocznie się z chwila podpisania umowy.

Przekazanie protokołów kontroli zawierających wyniki oraz ustalenia nastąpi najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2019r.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu lub przesłać na adres 78-520 Złocieniec, ul. Obrońców Westerplatte 3 do dnia 28 lutego do godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna zawierać:

 • data sporządzenia,
 • adres składającego ofertę,
 • potwierdzenie stosownych uprawnień do przeprowadzenia badań objętych ofertą,
 • nr NIP, REGON, KRS lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,
 • zawierać cenę netto i brutto całości przeglądu na podanej nieruchomości,
 • podpis oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi 01 marca 2019 r. o godz.9.00 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji udziela  dział gospodarki zasobami mieszkaniowymi – tel. 693 963 660 w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00.

Wybór oferty zostanie dokonany do dnia 08 marca 2019 r. , a o wyborze Wykonawcy oferenci zostaną poinformowani pisemnie

 

PRZETARGI ARCHIWALNE:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu informuje, że transze wypłaty wynagrodzenia dla inspektora nadzoru inwestorskiego będą następujące:
          – 1 transza w wysokości 30% wynagrodzenia po wykonaniu 35 % robót budowlanych objętych nadzorem,
          – 2 transza w wysokości 30% wynagrodzenia po wykonaniu 70 % robót budowlanych objętych nadzorem,
          – 3 transza w wysokości 40% wynagrodzenia po wykonaniu i rozliczeniu robót budowlanych objętych
               nadzorem.

 W związku z rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu poszukuje inspektora nadzoru budowlanego. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni najpóźniej do 11 stycznia 2019 roku do godz.15.00 (ARCHIWALNE)

 

zapytanie ofertowe zwp – nadzórWZÓR umowa nadzór

PRZETARGI ARCHIWALNE:

Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów:(ARCHIWALNE)

 • Czy zamawiający przewiduje  płatność częściową w .w. zadaniu? 
 • Odpowiedź: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu dopuszcza możliwość fakturowania (tym samym płatności) po całkowitym zakończeniu prac termomodernizacyjnych na poszczególnych ścianach budynku przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego 5.

Zmiany w specyfikacji przetargu na prace termomodernizacyjne(ARCHIWALNE)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu informuje, że w specyfikacji istotnych warunków zamówień dokonano zmiany polegającej na korekcie błędnego zapisu dotyczącego minimalnego okresu gwarancji, który wynosi minimum 60 miesięcy.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania(ARCHIWALNE)

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NALEŻĄCEGO DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONYCH PRZY ULICY :

 • ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 5.

Termin składania ofert – 20.12.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

OPIS TECHNICZNY – 2018_ZP (1),A-1 ZWP 5_KOLORYSTYKA ELEWACJI – 2018 ZPK-1_ZWP 5 – 208_ZPK-2_ZWP 5 – 2018_ZPK-3_ZWP 5 – 2018_ZPK-4_ZWP 5 – 2018_ZPK-5_ZWP 5 – 2018_ZPK-6_ZWP 5 – 2018_ZPK-7_ZWP 5 – 2018_ZPK-8_ZWP 5 – 2018_ZPK-9_ZWP 5 – 2018_ZPK-10_ZWP 5 – 2018_ZPK-11_ZWP 5 – 2018_ZPK-13_ZWP 5 – 2018_ZPK-12_ZWP 5 – 2018_ZPK-14_ZWP 5 – 2018_ZPK-15_ZWP 5 – 2018_ZPK-16_ZWP 5 – 2018_ZP,ZWP 5_przedmiar robót __ 2018 ZPspecyfikacja budynku zwp 5

Zmiany w specyfikacji przetargu na prace termomodernizacyjne(ARCHIWALNE)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu informuje, że w specyfikacji istotnych warunków zamówień dokonano zmiany polegającej na korekcie błędnego zapisu :

było : 13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych.

powinno być : 13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych.

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu wprowadziła zmiany w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówień dotyczących prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych :(ARCHIWALNE)

 • Zdobywców Wału Pomorskiego 1
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 3
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 5
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 6

 

Pytania i odpowiedzi związane z przetargiem na prace termomodernizacyjne.(ARCHIWALNE)

 1. Czy dopuszczają Państwo możliwość zastosowania innych systemów BSO dopuszczonych do stosowania w naszym kraju i zgodnych z ETIS ?

Odpowiedź: Dopuszczamy stosowanie zastosowania innych systemów BSO dopuszczonych do stosowania w naszym kraju i zgodnych z ETIS.

 1. Proszę o informację na jakich elementach i jakie rozwiązania materiałowe w zakresie tynków przyjąć?

Odpowiedź:  Należy przyjąć tynki mineralne na wszystkich elementach.

 1. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie materiału innego producenta płyt PIR o współczynniku 0,023 W/mK zwiększając gr. do 10 cm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy  zastosowanie materiału innego producenta płyt PIR o współczynniku 0,023 W/mK zwiększając gr. do 10 cm.

 1. W celu wyeliminowania słabego punktu nowych balustrad proponujemy wykonać słupki z odsadzką w celu ominięcia blachy okapowej i montaż słupków do czoła loggii pod obróbką blacharską?

Odpowiedź:  Uznajemy zasadność uwagi i oczekujemy, że słupki zostaną zamontowane z odsadzką w celu ominięcia blachy okapowej i montaż słupków do dolnej płaszczyzny płyty stropowej loggii (sufit).

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania(ARCHIWALNE)

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NALEŻĄCEGO DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY :

 • ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO  1.

Termin składania ofert – 05.12.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

specyfikacja zwp 11_ZWP 1_OPIS TECHNICZNY 2018_ZPA-1 ZWP 1_Kolorystyka elewacjiK-1_ZWP 1K-2_ZWP 1K-3_ZWP 1K-4_ZWP 1K-5_ZWP 1K-6_ZWP 1K-7_ZWP 1K-8_ZWP 1K-9_ZWP 1K-10_ZWP 1K-11_ZWP 1K-12_ZWP 1K-13_ZWP 1K-14_ZWP 1K-15_ZWP 1ZWP 1_przedmiar robót __ 2018 ZP

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania(ARCHIWALNE)

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NALEŻĄCEGO DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY :

 • ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO  3.

Termin składania ofert – 05.12.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

specyfikacja zwp 31_ZWP 3_ZP_OPIS TECHNICZNY 2018 A-1kiego 3_KOLORYSTYKA ELEWACJI K-1_ZWP 3 K-2_ZWP 3 K-3_ZWP 3 K-4_ZWP 3 K-5_ZWP 3 K-6_ZWP 3 K-7_ZWP 3 K-8_ZWP 3 K-9_ZWP 3 K-10_ZWP 3 K-11_ZWP 3 K-12_ZWP 3 K-13_ZWP 3 K-14_ZWP 3 K-15_ZWP 3ZWP 3_rzedmiar robót __ 2018 ZP

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania(ARCHIWALNE)

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NALEŻĄCEGO DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY :

 • ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 6.

Termin składania ofert – 05.12.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.,K-16 _ ZWP 6_2018 ZP K-15 _ ZWP 6_2018 ZP K-14 _ ZWP 6_2018 ZP K-13 _ specyfikacja zwp 6ZWP 6_2018 ZP K-12_ ZWP 6_2018 ZP K-11 _ ZWP 6_2018 ZP K-10 _ ZWP 6_2018 ZP K-9 _ ZWP 6_2018 ZP K-8 _ ZWP 6_2018 ZP K-7 _ ZWP 6_2018 ZP K-6 _ ZWP 6_2018 ZP K-5 _ ZWP 6_2018 ZP K-4 _ ZWP 6_2018 ZP K-3 _ ZWP 6_2018 ZP K-2 _ ZWP 6_2018 ZP K-1 _ ZWP 6_2018 ZP A-1 _ ZWP 6_2018 ZP 1_ZWP 6 _ OPIS TECHNICZNY 2018_ZPZWP 6_przedmiar robót __ 2018 ZP

 

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania(ARCHIWALNE)

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NALEŻĄCEGO DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONYCH PRZY ULICY :

 • ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 5.

Termin składania ofert – 05.12.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

specyfikacja zwp 5OPIS TECHNICZNY – 2018_ZP (1),A-1 ZWP 5_KOLORYSTYKA ELEWACJI – 2018 ZP K-1_ZWP 5 – 208_ZP K-2_ZWP 5 – 2018_ZP K-3_ZWP 5 – 2018_ZP K-4_ZWP 5 – 2018_ZP K-5_ZWP 5 – 2018_ZP K-6_ZWP 5 – 2018_ZP K-7_ZWP 5 – 2018_ZP K-8_ZWP 5 – 2018_ZP K-9_ZWP 5 – 2018_ZP K-10_ZWP 5 – 2018_ZP K-11_ZWP 5 – 2018_ZP K-13_ZWP 5 – 2018_ZP K-12_ZWP 5 – 2018_ZP K-14_ZWP 5 – 2018_ZP K-15_ZWP 5 – 2018_ZP K-16_ZWP 5 – 2018_ZP,ZWP 5_przedmiar robót __ 2018 ZPspecyfikacja zwp 5

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na:

REMONT KLATEK SCHODOWYCH(ARCHIWALNE)

Termin składania ofert – 14.09.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

REMONT KLATEK SCHODOWYCH ZWYCIĘSTWA 3A – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REMONT KLATEK SCHODOWYCH ZWYCIĘSTWA 3 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REMONT KLATEK SCHODOWYCH ZWYCIĘSTWA 1 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REMONT KLATEK SCHODOWYCH ZWP8 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH MICKIEWICZA 22 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH MICKIEWICZA 20- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH MICKIEWICZA 18 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH RACŁAWICKA 5 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH RACŁAWICKA 4 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH RACŁAWICKA 3 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH RACŁAWICKA 2 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH RACŁAWICKA 1 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH WYZWOLENIA 3 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH WYZWOLENIA 1 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH CZAPLINECKA 20 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH CZAPLINECKA 18 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH LOTNIKÓW 1- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących prac: (ARCHIWALNE)

 • malowanie klatek schodowych,
 • wykonanie nawierzchni chodników,
 • przedłużenie pionu kanalizacyjnego,
 • demontaż obudów włazów dachowych,
 • montaż nasad na kanały spalinowe,
 • montaż opraw ledowych,
 • utwardzenie i odwodnienie placu,
 • remont dachu,
 • remont suszarni,

Oferty w podwójnych zabezpieczonych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3 do dnia 08 czerwca 2018 roku. Otwarcie ofert nastąpi 11 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 (pokój nr 9).

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia znajdują się poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Malowanie klatek schodowych Mickiewicza 20 malowanie klatek Lotników1 Racławicka3 Racławicka 1  malowanie klatek schodowych Czaplinecka 20  Czaplinecka18 Malowanie klatek schodowych Wyzwolenia 3, Racławicka 2, Racławicka 5Malowanie klatek schodowych ZWP 8Malowanie klatek schodowych Zwycięstwa 1, Zwycięstwa 3malowanie klatek schodowych Wyzwolenia 1malowanie klatek schodowych ZWP 1, ZWP 3, ZWP 5, ZWP 6malowanie klatki schodowej Raclawicka 4remont suszarni ZWP 6 klatka 1remont suszarni ZWP 5 klatka 6remont suszarni ZWP 3 klatka 4remont suszarni ZWP 1 klatka 8remont suszarni Raclawicka 1 klatka 5 i 6remont suszarni Lotnikow 1 klatka 8remont suszarni Lotnikow 1 klatka 5remont dachu budynku uzytkowego Wyzwolenia 3montaz nasad na kanaly spalinowedemontaz obudow wlazow dachowych Racławicka 3Baza wykonanie placu utwardzonego z polbruku i odwodnieniePrzedłużenie pionu kanalizacyjnegobudowa chodników

–  Opis przedmiotu zamówienia:  Usunięcie drzew na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu:  (ARCHIWALNE)

 • świerk pospolity o obwodzie pnia 97 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 2 na działce nr 45/44,
 • modrzew europejski o obwodzie pnia 88 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 2 na działce nr 45/44,
 • świerk pospolity o obwodzie pnia 102 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 2 na działce nr 45/44,
 • modrzew europejski o obwodzie pnia 91 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 2 na działce nr 45/44,
 • modrzew europejski o obwodzie pnia 136 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 2 na działce nr 45/44,
 • modrzew europejski o obwodzie pnia 88 cm  i 90 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 2 na działce nr 45/44,
 • jesion o obwodzie pnia 265 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 5 na działce nr 45/51,
 • jesion o obwodzie pnia 220 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 5 na działce nr 45/51,
 • dąb o obwodzie pnia 180 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 5 na działce nr 45/51,
 • klon o obwodzie pnia 130 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 5 na działce nr 45/51,
 • daglezja o obwodzie pnia 115 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 5 na działce nr 45/51,
 • jesion o obwodzie pnia 160 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 5 na działce nr 45/51,

Termin związania ofertą upływa po 10 dniach licząc od terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Zamawiającego nie później niż do dnia 31.08.2017 roku do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:  Usługi projektowania systemów grzewczych.  (ARCHIWALNE)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy instalacji ogrzewczych w 21 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu. Termin związania ofertą upływa po 5 dniach licząc od terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Zamawiającego nie później niż do dnia 07.07.2017 roku do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2017 roku o godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego.

 

 Sprawdź szczegóły  :

 zapytanie ofertowe 

 

 

z8436205QFot--Shutterstock

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na: (ARCHIWALNE)

 1. Wymianę nawierzchni chodników o pow. 800 m.kw.
 2. Wymianę 18  okien na klatkach schodowych.
 3. Wymianę 12 okien w wiatrołapach.
 4. Wymianę pokryć dachowych 12 wiatrołapów.
 5. Remont 3 suszarni.

Termin składania ofert – 19.05.2017 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Postęp w Złocieńcu ogłasza przetarg na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę 19 garaży.(ARCHIWALNE)

Termin składania ofert upływa w dniu 25 listopada 2016 r.

Otwarcie ofert nastąpi 28 listopada o godz, 8.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3, pok.9.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. nr 1

 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Postęp w Złocieńcu ogłasza przetarg na: (ARCHIWALNE)

 1. remont 4 klatek schodowych,
 2. wykonanie piaskownicy,
 3. remont suszarni,
 4. ocieplenie kanałów technicznych.

Termin składania ofert do dnia 10 czerwca 2016 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3 , pok. 9.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. nr 11

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Postęp w Złocieńcu ogłasza przetarg na:(ARCHIWALNE)

 1. remont 4 klatek schodowych,
 2. wykonanie piaskownicy,
 3. remont suszarni,
 4. wymianę nawierzchni chodników,
 5. ocieplenie kanałów technicznych.

Termin składania ofert do dnia 31 maja 2016 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3 , pok. 9.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. nr 11

telefon kontaktowy 94 36 72 216 , 693 963 660

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Postęp w Złocieńcu ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych położonych w Złocieńcu przy ul. Obrońców Westerplatte 3  (ARCHIWALNE)

 1. o powierzchni 24,81 m(2) znajdującego się na parterze (była agencja PKO)
 2. o powierzchni 24,64 m (2) znajdujacego się na 1 piętrze (były gabinet stomatologiczny)

Lokale wyposażone są w instalacje centralnego ogrzewania, energię elektryczną. Przetarg odbędzie się 25 stycznia 2016r. o godzi 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Obrońców Westerplatte 3

Projekt umowy dostępny jest do wzglądu codziennie w godz. od 7:00 do 15:00

Cena wywoławcza 14zł/m2 z tytułu ekploatacji. Oprócz ekploatacji Spółdzielnia będzie obciążała najemce za centrlne ogrzewanie oraz wywóz nieczystości po kosztach własnych

Wadium w wysokości 1000,00 zł za jeden lokal należy wpłacić na kono Spółdzielni w BS Kalisz Pom. O/Złocieniec 58 8570 1012 3922 1102 2000 0010 w terminie do 24.01.2016r.