Przetargi

zapytania ofertoweo
Przetarg na docieplenie stropodachów
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg na docieplenie stropodachów w budynkach mieszkalnych.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 1. ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3, 78-520 Złocieniec.
 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – przetarg ofertowy nieograniczony .
 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1 Docieplenie stropodachów budynków mieszkalnych w Złocieńcu przy ulicy:

 • Zwycięstwa  1 – pow. 396,5 m2 ,
 • Zwycięstwa  3 – pow. 396,5 m,
 • Zwycięstwa  3A – pow. 396,5 m,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 8 – pow. 433,9 m,
 • Mickiewicza 22 – pow. 247,2 m

 Materiałem izolacyjnym o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła równym 0,040 W/m2 x K” i minimalnej grubości 20 cm.

1.2. Montaż kominków wentylacyjnych w stropodachach:

– Zwycięstwa 1 – 8 sztuk,

– Zwycięstwa 3 – 8 sztuk,

–  Zwycięstwa 3A – 8 sztuk,

– Zdobywców Wału Pomorskiego 8  – 8 sztuk,

– Mickiewicza 22 – 8 sztuk,

 

 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od  opisanych przez zamawiającego).
 1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na zamówienie.

4. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający wymaga przedstawienia ofert cenowej na każdy budynek.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.
 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z podwykonawcami.

 

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 5 lipca 2024 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lipca 2024 r. o godzinie 10.30.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 30.09.2024r.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA, A TAKŻE WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.

 

Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia zawodowego:

– realizacji docieplenia stropodachów w ilości minimum 30 tys. m2. w okresie 5 lat przed terminem składania ofert

– Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty cenowej przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie planowanych prac w celu ujęcia w swojej ofercie wszystkich niezbędnych kosztów realizacji inwestycji.

– Zamawiający wymaga, aby robotami kierowała osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.

– Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty oraz zamontowaną armaturę.

– Zamawiający umożliwi wgląd w całą dokumentację projektową, której jest w posiadaniu celem lepszego zapoznania się z uwarunkowaniami przedmiotu zamówienia

– W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, jak i załącznikach użyto nazw własnych – oferent może zaproponować inne rozwiązania o równoważnych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych.

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę oraz na podstawie:

 1. a) wykazu robót budowlanych,
 2. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,

 

 1. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli:

 

 1. posiada (dysponuje) na rachunku bankowym środkami pieniężnymi (lub posiada zdolność kredytową) w wysokości 100 tyś. zł.

 

 1. b) jest ubezpieczony i przedstawi zamawiającemu polisę ubezpieczeniową dla zakresu prowadzonych robót na kwotę min. 100 tyś. zł.
 2. c) przedstawi:
 • aktualny odpis z właściwego rejestru,
 • aktualnych zaświadczeń z urzędu skarbowego oraz ZUS potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego za pomocą:
 3. drogą elektroniczną na adres sm_postep@wp.pl
 4. pisemnie na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3, 78 – 520 Złocieniec
 5. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
 6. a) Mirosław Kacianowski – Prezes Zarządu,
 7. b) Andrzej Rynkiewicz – Kierownik GZM
 8. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.smpostep.pl. Na stronie tej zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje związane z niniejszym postępowaniem.

 

 

 

Przetarg na prace instalacyjne

 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp”

 1. Obrońców Westerplatte 3

78-520 Złocieniec

Tel.: +48 94 367 22 16

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV: 45321000-3 – izolacja cieplna

CPV: 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego budynku poprzez:

– Montaż systemu monitorowania i zarządzania energią (adapterm),

– Wymiana na nowe przygrzejnikowe zawory dynamiczne wraz z głowicami (tmin=16C) oraz sporządzenie protokołu wymiany

– Dobór i wykonanie nastawy na zaworach dynamicznych oraz wpisanie wykonanej nastawy na karcie wymiany zawory

– Montaż zaworów podpionowych

– Wymiana zaworów odpowietrzających na c.o.

– Wymiana grzejników na klatce schodowej

– Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych

– Roboty budowlane w pomieszczeniach węzłów cieplnych

– Regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewczej

– Uzupełnienie izolacji w pomieszczeniu węzła

– Wymiana izolacji na tranzytach wysokiego parametru

w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu przy:

– ul. Mickiewicza 22

– ul. Zwycięstwa 1

– ul. Zwycięstwa 3A

– ul. Zwycięstwa 3

– ul. ZWP 8

Zakres zamówienia obejmować będzie:

Szczegółowy zakres robót dla danej nieruchomości określają przedmiary robót będące załącznikiem do niniejszego zapytania oraz dokumentacja projektowa.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia zawodowego:

– realizacji montażu zaworów dynamicznych w ilości minimum 2000 szt. w okresie 3 lat przed terminem składania ofert.

– Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty cenowej przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie planowanych prac w celu ujęcia w swojej ofercie wszystkich niezbędnych kosztów realizacji inwestycji. Wizja lokalna możliwa po wcześniejszym umówieniu się jednak nie później niż do 5 dni przed terminem składania ofert.

– Zamawiający wymaga posiadania polisy ubezpieczeniowej dla zakresu prowadzonych robót na kwotę min. 2 mln zł.

– Zamawiający wymaga, aby robotami kierowała osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.

– Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty oraz zamontowaną armaturę

– Zamawiający umożliwi wgląd w całą dokumentację projektową, której jest w posiadaniu celem lepszego zapoznania się z uwarunkowaniami przedmiotu zamówienia

– W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, jak i załącznikach użyto nazw własnych – oferent może zaproponować inne rozwiązania o równoważnych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych.

 

– Zamawiający oczekuje następujących warunków płatności:

– termin płatności 30 dni

 1. Informacja o kryteriach oceny ofert oraz wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

– Cena wykonania zamówienia – maksymalnie 70 pkt.

– Doświadczenie w wykonywaniu robót  – maksymalnie 30 pkt.

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Cena wykonania zamówienia:

– 70 × (cena najniższa) / (cena badana)

Doświadczenie w wykonywaniu robót:

– do montażu 2000 szt zaworów dynamicznych – 10 pkt.

– do montażu powyżej 10000 szt zaworów dynamicznych – 30 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie.

 1. Termin składania ofert.

Do dnia: 05.07.2024 r. do godziny 14.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05.07.2024 r. o godzinie 14.30

 1. Termin realizacji umowy.

Do dnia 31.12.2024 rok

 1. Informacje na temat zakresu wykluczenia.

Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 1. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania realizacji umowy w przypadku znacznych utrudnień w dostępności do miejsc wymiany montażu urządzeń.

 1. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 1. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą:

– kopia dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta,

– oświadczenie lub zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami,

– kopia polisy ubezpieczeniowej na kwotę minimum 2 mln zł z zakresem ubezpieczenia zgodnym z przedmiotem zamówienia

– kopia nadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

– kopia dokumentu potwierdzającego przynależności kierownika robót do Izby

– lista zrealizowanych inwestycji o podobnym charakterze z podaniem ilości wymienianych zaworów i budowy węzłów oraz z podaniem ich lokalizacji oraz pełnych nazw i adresów inwestorów, wraz z referencjami.

– Wykonawca udokumentuje zdolność finansową do realizacji inwestycji poprzez: przedstawienie gwarancji bankowej na kwotę minimum 500.000,00 lub wykazanie średniego przychodu za ostatnie 2 lata w wysokości co najmniej 2.000.000,00zł lub w postaci oświadczenia banku, w którym Wykonawca prowadzi rachunek firmowy o posiadaniu zgromadzonych środków na kwotę minimum 500,000,00zł.

– ofertę Wykonawcy zawierającą termin udzielonej gwarancji i kwotę realizacji zadania, sporządzona na podstawie załączonych przedmiarów robót

 1. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających.

Termin związania ofertą upływa po 10 dniach licząc od terminu składania ofert.

zny_z_numeracj� (3)y_z_numeracj� (4)numeracj� (2)umeracj� (1)numeracj� (3)zny_z_numeracj� (4)y_z_numeracj� (5)ny_z_numeracj� (3)zny z numeracja (1)y_z_numeracj� (6)ny_z_numeracj� (4)czny_z_numeracj� (1)ny_z_numeracj� (5)zny_z_numeracj� (5)Mickiewicza 22_Przedmiar (1)ZWP 8 Przedmiar (1)Zwyciestwa 3A Przedmiar (1)attachment1.6 (2)attachment1.7 (1)
ARCHIWALNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,   zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, na niżej wymienionych nieruchomościach:

 • Racławicka 1 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 2 – 60 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 3 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 4 – 36 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 5 – 45 lokali mieszkalnych,
 • Lotników 1 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Czaplinecka 16 – 60 lokali mieszkalnych,
 • Czaplinecka 18 – 40 lokali mieszkalnych,
 • Czaplinecka 20 – 40 lokali mieszkalnych,
 • Wyzwolenia 1 – 40 lokali mieszkalnych,
 • Wyzwolenia 3 – 45 lokali mieszkalnych,
 • Mickiewicza 18 – 12 lokali mieszkalnych,
 • Mickiewicza 20 – 36 lokali mieszkalnych,
 • Mickiewicza 22 – 12 lokali mieszkalnych,
 • Zwycięstwa 1 – 24 lokali mieszkalnych,
 • Zwycięstwa 3 – 24 lokali mieszkalnych,
 • Zwycięstwa 3A – 24 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 1 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 3 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 5 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 6 – 90 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 8 – 24 lokali mieszkalnych.
 • Obrońców Westerplatte 2 – sklep,
 • Obrońców Westerplatte 3 – lokale użytkowe, biblioteka,
 • Aleja Piastów – baza remontowo – budowlana,
 • Wyzwolenia 3 – sklepy,
 • Racławicka 4 – pomieszczenia socjalne i warsztatowe konserwatorów.

Realizacja zamówienia rozpocznie się z chwila podpisania umowy.

Przekazanie protokołów kontroli zawierających wyniki oraz ustalenia nastąpi najpóźniej w dniu 20 maja 2024r.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu lub przesłać na adres 78-520 Złocieniec, ul. Obrońców Westerplatte 3 do dnia 11 marca 2024 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna zawierać:

 • data sporządzenia,
 • adres składającego ofertę,
 • potwierdzenie stosownych uprawnień do przeprowadzenia badań objętych ofertą,
 • nr NIP, REGON, KRS lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,
 • zawierać cenę netto i brutto całości przeglądu na podanej nieruchomości,
 • podpis oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi 12 marca 2024 r. o godz.11.00 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji udziela  dział gospodarki zasobami mieszkaniowymi – tel. 693 963 660 w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00.

Wybór oferty zostanie dokonany do dnia 18 marca 2024 r. , a o wyborze Wykonawcy oferenci zostaną poinformowani pisemnie

ARCHIWALNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 50.000 złotych netto na roboty budowlane: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych  należących do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu położonych w Złocieńcu, przy ul. Zwycięstwa 1, Zwycięstwa 3, Zwycięstwa 3a, Zdobywców Wału Pomorskiego 8, Mickiewicza 22.Przedmiotem zamówienia są roboty termomodernizacyjne, obejmujące roboty zewnętrzne dociepleniowe, remont loggii (bez wymiany balustrad), wymiana stolarki okiennej w piwnicach, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich ścian attykowych docieplanych, wymiana parapetów okiennych na nowe z blachy aluminiowej gr. 1,2 mm, montaż parapetów w oknach piwnic, demontaż starych balustrad, równanie czół i ścian bocznych loggii oraz ścian wiatrołapów, wyrównanie terenu przy budynku i wykonanie nowej opaski przyściennej.Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2024 r.Oferty należy złożyć do dnia 20.12.2023 roku do godziny 1000 w siedzibie Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu, adres: ul. Obrońców Westerplatte 3, 78-520 Złocieniec (sekretariat).Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 roku o godz. 10 15 w siedzibie ZamawiającegoWięcej informacji znajduje się w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI

Projekt_budowlano_wykonawczy_-_ZWP_8 Projekt_budowlano_wykonawczy_-_Zwyciestwa Projekt_budowlano_wykonawczy_-_Zwyciestwa(1) Projekt_budowlano_wykonawczy_-_Zwyciestwa(2) PRZEDMIARY   MICKIEWICZA_22

01_MICKIEWICZA 22_OPIS TECHNICZNY 2023-1 5_Przedmiar robót_MICKIEWICZA 22_TERMOMODERNIZACJA_aktualizacja 2023 rSIWZ Zwycięstwa, ZWP8, Mickiewicza 22

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na dostawę i montaż balustrad w budynkach mieszkalnych w Złocieńcu przy ulicy:

 • Zwycięstwa 1 – 24 szt.
 • Zwycięstwa 3 – 24 szt.
 • Zwycięstwa 3a – 24 szt.
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 8 – 24 szt.
 • Mickiewicza 22 – 12 szt.

Ofert należy składać w zamkniętych kopertach do 20 grudnia 2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi 21 grudnia 2023 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11.00

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Projekt_budowlano_wykonawczy_-_ZWP_8 Projekt_budowlano_wykonawczy_-_Zwyciestwa Projekt_budowlano_wykonawczy_-_Zwyciestwa(1) Projekt_budowlano_wykonawczy_-_Zwyciestwa(2) 01_MICKIEWICZA 22_OPIS TECHNICZNY 2023-1 SIWZ balustrady Zwycięstwa

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu
ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  ROZBUDOWA WIAT ŚMIETNIKOWYCH”
 Termin składania ofert (razem z kalkulacją) – 12.12.2023 r. do godz.15.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2023 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

 smietniki_ Wiaty_

 

 

ARCHIWALNE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn. „PRACE INSTALACYJNE W BUDYNKACH W ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY LOTNIKÓW 1 I RACŁAWICKIEJ 1.”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp”

 1. Obrońców Westerplatte 3

78-520 Złocieniec

Tel.: +48 94 367 22 16

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV: 45321000-3 – izolacja cieplna

CPV: 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego budynku poprzez:

– Montaż systemu monitorowania i zarządzania energią (np: adapterm),

– Wymiana na nowe przygrzejnikowe zawory dynamiczne wraz z głowicami (tmin=16C) oraz sporządzenie protokołu wymiany

– Dobór i wykonanie nastawy na zaworach dynamicznych oraz wpisanie wykonanej nastawy na karcie wymiany zawory

– Montaż zaworów podpionowych

– Wymiana zaworów odpowietrzających na c.o.

– Wymiana grzejników na klatce schodowej

– Likwidacja istniejących rozdzielaczy cieplnych

– Regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewczej

– Uzupełnienie izolacji w pomieszczeniu węzła

w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu przy:

– ul. Lotników 1

– ul. Racławicka 1

Zakres zamówienia obejmować będzie:

Szczegółowy zakres robót dla danej nieruchomości określają przedmiary robót będące załącznikiem do niniejszej specyfikacji oraz dokumentacja projektowa.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia zawodowego:

– realizacji montażu zaworów dynamicznych w ilości minimum 2000 szt. w okresie 3 lat przed terminem składania ofert.

– Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty cenowej przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie planowanych prac w celu ujęcia w swojej ofercie wszystkich niezbędnych kosztów realizacji inwestycji. Wizja lokalna możliwa po wcześniejszym umówieniu się jednak nie później niż do 5 dni przed terminem składania ofert.

– Zamawiający wymaga posiadania polisy ubezpieczeniowej dla zakresu prowadzonych robót na kwotę min. 2 mln zł.

– Zamawiający wymaga, aby robotami kierowała osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.

– Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty oraz zamontowaną armaturę

– Zamawiający umożliwi wgląd w całą dokumentację projektową, której jest w posiadaniu celem lepszego zapoznania się z uwarunkowaniami przedmiotu zamówienia

– W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, jak i załącznikach użyto nazw własnych – oferent może zaproponować inne rozwiązania o równoważnych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych.

 

– Zamawiający oczekuje następujących warunków płatności:

– Lotników 1, Racławicka 1 – termin płatności 30 dni

 1. Informacja o kryteriach oceny ofert oraz wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

– Cena wykonania zamówienia – maksymalnie 70 pkt.

– Doświadczenie w wykonywaniu robót  – maksymalnie 30 pkt.

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Cena wykonania zamówienia:

– 70 × (cena najniższa) / (cena badana)

Doświadczenie w wykonywaniu robót:

– do montażu 2000 szt zaworów dynamicznych – 10 pkt.

– do montażu powyżej 10000 szt zaworów dynamicznych – 30 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie.

 1. Termin składania ofert.

Do dnia: 12 maja 2023 r. do godziny 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15 maja 2023r.  o godzinie 9.00.

 1. Termin realizacji umowy.

Do dnia 31.08.2023 rok

 1. Informacje na temat zakresu wykluczenia.

Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 1. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania realizacji umowy w przypadku znacznych utrudnień w dostępności do miejsc wymiany montażu urządzeń.

 1. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 1. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą:

– kopia dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta,

– oświadczenie lub zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami,

– kopia polisy ubezpieczeniowej na kwotę minimum 2 mln zł z zakresem ubezpieczenia zgodnym z przedmiotem zamówienia

– kopia nadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

– kopia dokumentu potwierdzającego przynależności kierownika robót do Izby

– lista zrealizowanych inwestycji o podobnym charakterze z podaniem ilości wymienianych zaworów i budowy węzłów oraz z podaniem ich lokalizacji oraz pełnych nazw i adresów inwestorów, wraz z referencjami.

– Wykonawca udokumentuje zdolność finansową do realizacji inwestycji poprzez: przedstawienie gwarancji bankowej na kwotę minimum 500.000,00 lub wykazanie średniego przychodu za ostatnie 2 lata w wysokości co najmniej 2.000.000,00zł lub w postaci oświadczenia banku, w którym Wykonawca prowadzi rachunek firmowy o posiadaniu zgromadzonych środków na kwotę minimum 500,000,00zł.

– ofertę Wykonawcy zawierającą termin udzielonej gwarancji i kwotę realizacji zadania, sporządzona na podstawie załączonych przedmiarów robót

 1. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

projekt przebudowy instalacji ogrzewczej – Lotników 1 Przedmiar robot Lotnikow 1-1 przedmiar robót Racławicka 1 projekt przebudowy instalacji ogrzewczej – Racłaicka 1

 

 

 

 

ARCHIWALNE
 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu
ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY :

 • Lotników 1 (pow. dachu – 1071 m2),
 • Racławicka 1 (pow. dachu – 1071 m2)

 Termin składania ofert – 24.03.2023 r. do godz.15.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2023 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Umowa stropodachy Lotników 1Umowa stropodachy Racławicka 1siwz stropodachy 2023

               ARCHIWALNE   
                                   Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu
zaprasza do złożenia oferty na projekt oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach:

 • Lotników 1 – 1 licznik (likwidacja 3 dotychczasowych z ułożeniem około 120 metrów przewodu w ziemi w celu połączenia instalacji ), razem moc 6 KWP,
 • Racławicka 1 – 1 licznik (likwidacja 3 dotychczasowych z ułożeniem około 120 metrów przewodu w ziemi w celu połączenia instalacji ), razem moc 6 KWP,

Preferowany system mocowania paneli do dachu – firmy CW Lundberg.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do dnia 24 marca 2023 r. do godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2022 r. o godz. 10.00

Termin wykonania zlecenia do 30 czerwca 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wszystkich ofert bez podania przyczyny.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

ARCHIWALNE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POSTĘP” W  ZŁOCIEŃCU

 OGŁASZA   PRZETARG  OFERTOWY

na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej .

Krótki opis przetargu ofertowego.

Opracowanie  świadectw  charakterystyki energetycznej w oparciu o nowelizację z dnia  7 października 2022r., dotyczącej ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy  o świadectwach charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2022 poz. 2206):
– 22  budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym:

 • Zdobywców Wału Pomorskiego 1 – 80 mieszkań, pow. użytkowa – 4290,23 m2,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 3 – 80 mieszkań, pow. użytkowa – 4278,90 m2,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 5 – 80 mieszkań, pow. użytkowa – 4302,27 m2,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 6 – 90 mieszkań, pow. użytkowa – 4692,31 m2,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 8 – 24 mieszkań, pow. użytkowa – 1388,09 m2,
 • Zwycięstwa 1 – 24 mieszkania, pow. użytkowa – 1247,21 m2,
 • Zwycięstwa 3 – 24 mieszkania, pow. użytkowa – 1248,88 m2,
 • Zwycięstwa 3A – 24 mieszkania, pow. użytkowa – 1251,69 m2,
 • Lotników 1 – 80 mieszkań, pow. użytkowa – 4287,68 m2,
 • Racławicka 1 – 80 mieszkań, pow. użytkowa – 4257,23 m2,
 • Racławicka 2 – 60 mieszkań, pow. użytkowa – 2455,01 m2,
 • Racławicka 3 – 80 mieszkań, pow. użytkowa – 4289,35 m2,
 • Racławicka 4 – 36 mieszkań, pow. użytkowa – 1303,53 m2,
 • Racławicka 5 – 45 mieszkań, pow. użytkowa – 1837,51 m2,
 • Czaplinecka 16 – 60 mieszkań, pow. użytkowa – 2486,64 m2,
 • Czaplinecka 18 – 40 mieszkań, pow. użytkowa – 2021,65 m2,
 • Czaplinecka 20 – 40 mieszkań, pow. użytkowa – 2015,46 m2,
 • Wyzwolenia 1 – 40 mieszkań, pow. użytkowa – 1550,03 m2,
 • Wyzwolenia 3 – 45 mieszkań, pow. użytkowa – 1852,33 m2,
 • Mickiewicza 18 – 12 mieszkań, pow. użytkowa – 623,27 m2,
 • Mickiewicza 20 – 36 mieszkań, pow. użytkowa – 1211,54 m2,
 • Mickiewicza 22 – 12 mieszkań, pow. użytkowa – 620,33 m2,

-4 szt. budynków niemieszkalnych:

 • Obrońców Westerplatte 1 – kubatura 4999,00 m3,
 • Obrońców Westerplatte 3 – kubatura 7397,00 m3,
 • Wyzwolenia 3 – kubatura 1189,00 m3,
 • Aleja Piastów – kubatura 2799,62 m3,

zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Postęp” w Złocieńcu.

Oferty w zabezpieczonych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Obrońców Westerplatte 3 w Złocieńcu (lub przesłać pocztą) z napisem:

„Oferta na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej.”

w terminie do dnia  21.03.2023 roku

Termin realizacji przedmiotu przetargu do dnia 31.07.2023r.

Dla budynków: Racławicka 1 i Lotników 1, termin realizacji ustala się na 31.12.2023 r.

Dla budynków: Mickiewicza 22, Zwycięstwa 1, Zwycięstwa 3, Zwycięstwa 3A,  Zdobywców Wału Pomorskiego 8, termin realizacji ustala się na 31.12.2024 r.

Oferta powinna zawierać  cenę za 1 szt. obiektu wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Bliższych informacji o zakresie prac udzielać będzie dział GZM także  telefonicznie pod numerem 943672216.

 

 

Archiwalne
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na dostawę i montaż balustrad w budynkach mieszkalnych w Złocieńcu przy ulicy:

 • Racławicka 1 – 80 szt.
 • Lotników 1 – 80 szt.

Ofert należy składać w zamkniętych kopertach do 07 listopada 2022 r.

Otwarcie ofert nastąpi 08 listopada2022 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 10.00

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

1_OPIS TECHNICZNY – LOTNIKÓW 1K-9B_LOTNIKÓW 1 K-11_LOTNIKÓW 1 K-10A_LOTNIKÓW 1 K-10B_LOTNIKÓW 1 K-9C_LOTNIKÓW 1 K-9A_LOTNIKÓW 1 1_OPIS TECHNICZNY_RACŁAWICKA 1K-11_RACŁAWICKA 1 K-10B_RACŁAWICKA 1 K-10A_RACŁAWICKA 1 K-9C_RACŁAWICKA 1 K-9B_RACŁAWICKA 1 K-9A_RACŁAWICKA 1SIWZ balustrady lotników1 i racławicka 1

 

 

 

ARCHIWALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na prace instalacyjne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego budynku poprzez:

– Montaż systemu monitorowania i zarządzania energią (adapterm),

– Wymiana na nowe przygrzejnikowe zawory dynamiczne wraz z głowicami (tmin=16C) oraz sporządzenie protokołu wymiany

– Dobór i wykonanie nastawy na zaworach dynamicznych oraz wpisanie wykonanej nastawy na karcie wymiany zawory (wzór karty stanowi załącznik do zapytania)

– Montaż zaworów podpionowych

– Wymiana zaworów odpowietrzających na c.o.

– Wymiana grzejników na klatce schodowej

– Wymiana istniejących rozdzielaczy cieplnych

– Regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewczej

– Uzupełnienie izolacji w pomieszczeniu węzła w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu przy:

– ul. Czaplinecka 18

– ul. Racławicka 3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przedmiary robót znajdują się w plikach poniżej.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Czaplinecka 18 przedmiar prace instalacyjneracławicka 3 prace instalacyjne przedmiarPRZETARG ofertowegy modernizacja instalacji Racławicka 3 Czaplinecka 18

 

ARCHIWALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 50.000 złotych netto na roboty budowlane: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych  należących do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu położonych w Złocieńcu, przy ul. Racławickiej 1, Lotników 1.

Przedmiotem zamówienia są roboty termomodernizacyjne, obejmujące roboty zewnętrzne dociepleniowe, remont logii (bez wymiany balustrad), wymiana stolarki okiennej w piwnicach, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich ścian attykowych docieplanych, wymiana parapetów okiennych na nowe z blachy aluminiowej gr. 1,2 mm, montaż parapetów w oknach piwnic, demontaż starych balustrad, równanie czół i ścian bocznych loggii oraz ścian wiatrołapów, wyrównanie terenu przy budynku i wykonanie nowej opaski przyściennej.

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2023 r.

Oferty należy złożyć do dnia 30.08.2022 roku do godziny 1000 w siedzibie Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu, adres: ul. Obrońców Westerplatte 3, 78-520 Złocieniec (sekretariat).

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 roku o godz. 10 15 w siedzibie Zamawiającego

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

LOTNIKÓW 1(1)_PRZEDMIAR ROBÓT_TERMOMODERNIZACJA – 2022SIWZ Racławicka 1 Lotników 1A-1_LOTNIKÓW 1 – KOLORYSTYKA ELEWACJIK-16_LOTNIKÓW 1K-14B_LOTNIKÓW 1K-14A_LOTNIKÓW 1K-15_LOTNIKÓW 1K-12_LOTNIKÓW 1K-13_LOTNIKÓW 1K-11_LOTNIKÓW 1K-10A_LOTNIKÓW 1K-10B_LOTNIKÓW 1K-9B_LOTNIKÓW 1K-9C_LOTNIKÓW 1K-9A_LOTNIKÓW 1K-7_LOTNIKÓW 1K-8_LOTNIKÓW 1K-5B_LOTNIKÓW 1K-6_LOTNIKÓW 1K-5A_LOTNIKÓW 1K-4_LOTNIKÓW 1K-3_LOTNIKÓW 1K-1_LOTNIKÓW 1K-2_LOTNIKÓW 11_OPIS TECHNICZNY – LOTNIKÓW 1RACŁAWICKA 1(1)_PRZEDMOAR ROBÓT_TERMOMODERNIZACJA_maj 2022-1K-16_RACŁAWICKA 1K-15_RACŁAWICKA 1K-14B_RACŁAWICKA 1K-14A_RACŁAWICKA 1K-13_RACŁAWICKA 1K-12_RACŁAWICKA 1K-11_RACŁAWICKA 1K-10B_RACŁAWICKA 1K-10A_RACŁAWICKA 1K-9C_RACŁAWICKA 1K-9B_RACŁAWICKA 1K-8_RACŁAWICKA 1K-9A_RACŁAWICKA 1K-7_RACŁAWICKA 1K-6_RACŁAWICKA 1K-5B_RACŁAWICKA 1K-3_RACŁAWICKA 1K-4_RACŁAWICKA 1K-5A_RACŁAWICKA 1K-1_RACŁAWICKA 1K-2_RACŁAWICKA 1A-1_RACŁAWICKA 1 – KOLORYSTYKA ELEWACJI1_OPIS TECHNICZNY_RACŁAWICKA 11_GOTOWY

 

 

 

ARCHIWALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu zaprasza do złożenia oferty na projekt oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach:

 • Czaplinecka 18 – 2 liczniki , razem 6 KWP.
 • Racławicka 3 – 3 liczniki, razem moc 6 KWP,

Preferowany system mocowania paneli do dachu – firmy CW Lundberg.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godz. 11.15.

Termin wykonania zlecenia do 31 października 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wszystkich ofert bez podania przyczyny.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

ARCHIWALNE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY :

 • Czaplinecka 18,
 • Racławicka 3

 Termin składania ofert – 30.08.2022 r. do godz.13.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2022 r. o godz. 13.15 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

siwz stropodachy 2022Umowa stropodachy-Racławicka 3, Czaplinecka 18

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

Archiwalne

Złocieniec, dnia 22.03.2022r.

 

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 50.000,00 złotych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego nadzór inwestorski nad pracami termomodernizacyjnymi budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu położonych w Złocieńcu, przy ulicy:

 –  Czaplinecka 18 (40 lokali mieszkalnych),

 –  Racławicka 3 (80 lokali mieszkalnych),

 

     I. ZAMAWIAJĄCY:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POSTĘP” w Złocieńcu Adres: 78 –520 Złocieniec, ul. Obrońców Westerplatte 3, Numer NIP: 674-000-44-23 Numer REGON: 000485492 Tel. 94 36 72 216 e-mail: sm_postep@wp.pl

      II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu położonych w Złocieńcu, przy ulicy:

– Czaplinecka 18,

– Racławicka 3.

w następującym zakresie prac budowlanych:

roboty zewnętrzne dociepleniowe,

 • wymiana stolarki okiennej w piwnicach,
 • wymiana balustrad loggii,
 • wymiana obróbek blacharskich ścian attykowych docieplanych,
 • wymiana parapetów okiennych na nowe z blachy aluminiowej
 • wyrównanie terenu przy budynku i wykonanie nowej opaski przyściennej.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w projektach budowlano – wykonawczych, które znajduje się na stronie internetowej www.smpostep.pl w zakładce Przetargi.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 3. Zamawiający oczekuje złożenia oddzielnych ofert na każdy budynek.

 

III. WYMAGANIA ODNOŚNIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:

 1. min. 3 lata posiadania uprawnień budowlanych,
 2. wykonanie co najmniej jednej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy obiektów o wartości nadzorowanego zadania min. 1.000.000,00 zł.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : Przewidywany okres realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2022 roku wraz z uczestnictwem w przeglądach gwarancyjnych.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać:

 1. datę sporządzenia,
 2. adres lub siedzibę oferenta, numer telefony, numer NIP,
 3. podpis składającego ofertę,
 4. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień budowlanych oraz potwierdzenie wykonania usług, o których mowa w pkt. III ust. 2.
 5. VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna złożona w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu najpóźniej do 01 kwietnia 2022 roku do godziny 1400 .

VII. OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela kierownik GZM Andrzej Rynkiewicz (tel. 693963660)

IX. ZAŁĄCZNIKI: – wzór umowy

WZÓR umowy z inspektorem nadzoru budowlanego

 

 

Archiwalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na dostawę i montaż balustrad w budynkach mieszkalnych w Złocieńcu przy ulicy:

 • Racławicka 3 – 80 szt.
 • Czaplinecka 18 – 40 szt.

Ofert należy składać w zamkniętych kopertach do 13 kwietnia 2022 r.

Otwarcie ofert nastąpi 14 kwietnia 2022 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 10.00

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

1_CZAPLINECKA 18_OPIS TECHNICZNY 2021 (III) _ (Z ANEKSEM – OCIEPLENIE STROPODACHU )SIWZ balustrady Msmpostep@o2.pl_20220218_102722smpostep@o2.pl_20220218_103341

 

 

 

 

ARCHIWALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu informuje, że w projekcie technicznym termomodernizacji budynku:

 • Czaplinecka 18 należy w punkcie 2.1  wykreślić zapis „docieplenie szczytu (strona północno-zachodnia) styropianem grubości 8 cm.
 • Racławicka 3 należy dodać w puncie 2.1 zapis „docieplenie szczytu (strona północno-zachodnia) styropianem EPS032-FASADA GRAFIT grubości 5 cm.
 • Czaplinecka 18 i Racławicka 3 zmienia się  zapis w punkcie 6.2 polegający na zmianie grubości pianki rezolowej z 8 cm na 10 cm.

 

ARCHIWALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 50.000 złotych netto na roboty budowlane: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych  należących do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu położonych w Złocieńcu, przy ul. Racławickiej 3, Czaplinecka 18.

Przedmiotem zamówienia są roboty termomodernizacyjne, obejmujące roboty zewnętrzne dociepleniowe, remont logii (bez wymiany balustrad), wymiana stolarki okiennej w piwnicach, wymiana obróbek blacharskich ścian attykowych docieplanych, wymiana parapetów okiennych na nowe z blachy aluminiowej gr. 1,2 mm, wyrównanie terenu przy budynku i wykonanie nowej opaski przyściennej.

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia: –

– 15 listopada 2022 roku dla budynku Racławicka 3,

– 15 października 2022 roku dla budynku Czaplinecka 18.

Oferty należy złożyć do dnia 15 marca 2022 roku do godziny 1000 w siedzibie Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu, adres: ul. Obrońców Westerplatte 3, 78-520 Złocieniec (sekretariat).

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 marca 2022 roku o godz. 10 15 w siedzibie Zamawiającego

Więcej informacji znajduje się w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI

A-1_RACŁAWICKA 3 – KOLORYSTYKA ELEWACJIA-1_CZAPLINECKA 18_KOLORYSTYKA ELEWACJI1_CZAPLINECKA 18_OPIS TECHNICZNY 2021 (III) _ (Z ANEKSEM – OCIEPLENIE STROPODACHU )smpostep@o2.pl_20220218_102224smpostep@o2.pl_20220218_102722smpostep@o2.pl_20220218_103341CZAPLI_1RACŁAWICKA 3 (1)_TERMOMODERNIZACJA – przedmiar robót_(z aneksem docieplenie stropodachów) lipiec 2021SIWZ Racławicka 3, Czaplinecka 18

ARCHIWALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu zaprasza do złożenia oferty na projekt oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach:

 • Mickiewicza 20 – 2 liczniki , razem moc 6 KWP,
 • Racławicka 4 – 1 licznik, razem moc 6 KWP,
 • Czaplinecka 20 – 2 liczniki , razem 6 KWP.

Preferowany system mocowania paneli do dachu – firmy CW Lundberg.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do dnia 10 marca 2022 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2022 r. o godz. 9.15.

Termin wykonania zlecenia do 30 maja 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wszystkich ofert bez podania przyczyny.

 

 

 

ARCHIWALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy.

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

 1.1. Wymiana wodomierzy indywidualnych zimnej wody użytkowej w lokalach,
w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową Postęp w Złocieńcu, na nowe wodomierze z modułem zdalnego odczytu drogą radiową.

1.2. Dzierżawa zamontowanych wodomierzy na okres 5 lat, po których będą wymienione
na nowe, które również będą stanowiły przedmiot dzierżawy na kolejne 5 lat, w ramach zawartej umowy.

1.3. Przekazywanie pliku w wersji elektronicznej kompatybilnej z systemem rozliczeniowym Zamawiającego z danymi odczytanych wodomierzy co 6 miesięcy na dzień 30.06 oraz 31.12

1.4. Udostępnienie danych o odczytach wodomierzy z częstotliwością minimum jeden raz w miesiącu w portalu internetowym poprzez istniejącą infrastrukturę zdalnego odczytu

 Wielkość zamówienia obejmuje:

 2.1. Roboty instalacyjne:

2.1.1. Wymianę wodomierzy indywidualnych zimnej wody użytkowej w ilości 1529 szt.

2.2. Usługi dzierżawy, odczytów i udostępniania danych w portalu:

2.2.1. Dzierżawę zamontowanych wodomierzy w ilości 1529 szt.

2.2.2. Przekazanie pliku odczytowego z danymi wodomierzy dwa razy w roku.

2.2.3. Udostępnienie danych odczytowych w portalu internetowym klienta

 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje:

 3.1. Zakres robót montażowych określonych w pkt 1.1. obejmuje w szczególności:

3.1.1. Zawiadomienie użytkowników wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych
w poszczególnych budynkach z siedmiodniowym okresem wyprzedzenia o terminie prowadzenia prac ze wskazaniem konkretnego dnia, przybliżonej godziny.

3.1.2. Demontaż starych i montaż nowych wodomierzy zimnej wody użytkowej
DN-15, L=110 mm Q3- 2,5 m3, z modułem zdalnego odczytu drogą radiową poprzez istniejącą infrastrukturę internetowego odczytu. Zakres robót obejmować będzie:

 • dokonanie odczytu wskazań wodomierzy podlegających demontażowi i zapisanie
  w protokole wraz z numerami wodomierzy,
 • zdemontowanie starego wodomierza oraz protokolarne przekazanie zdemontowanych urządzeń Firmie obecnie wydzierżawiającej urządzenia,
 • wymiana uszczelek na nowe,
 • zamontowanie nowych wodomierzy,
 • założenie plomb – plomby winny być zatrzaskowe z naniesionym indywidualnym numerem (plomby w cenie usługi),
 • sporządzenie protokołu z wymiany zawierającego adres mieszkania, datę i zakres czynności montażowych, numery wymienianych wodomierzy i plomb oraz stany wskazań ich liczydeł na moment sporządzania protokołu.

3.2. Zakres czynności obsługowych określonych w pkt 1.3., 1.4. obejmuje
w szczególności:

3.2.1. Utworzenie bazy danych dzierżawionych wodomierzy do rejestracji zużycia zimnej wody użytkowej w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego dane lokali i budynków.

3.2.2. Dokonywanie radiowych odczytów wskazań poprzez istniejącą infrastrukturę zdalnego internetowego odczytu wszystkich wodomierzy będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz udostępniania danych odczytowych w portalu internetowym nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

3.2.3. Przekazywanie danych z dokonanych odczytów radiowych w formie elektronicznego pliku dwa razy w roku na dzień 30.06 oraz 31.12 każdego roku obowiązywania umowy.

3.2.4. Niezwłoczne przekazywanie niezbędnych danych o nieprawidłowym działaniu wodomierzy, wymagających interwencji Zamawiającego w lokalu.

3.2.5. Odpłatna naprawa zamontowanych wodomierzy z modułem radiowym w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego ingerencji z zewnątrz i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego.

3.2.6. Udostępnienie danych odczytowych z częstotliwością jeden raz w miesiącu w portalu internetowym z zastosowaniem istniejącej infrastruktury zdalnego odczytu.

3.3. Zakres czynności dzierżawy określonych w pkt. 1.2. obejmuje w szczególności:

3.3.1. Dzierżawa wodomierzy zimnej wody przez okres 10 lat

3.3.2. Naprawa zamontowanych wodomierzy z modułem radiowym w przypadku stwierdzenia ich wady w całym okresie trwania umowy.

Oferty należy złożyć w Spółdzielni Mieszkaniowej Postęp w Złocieńcu, przy ulicy Obrońców Westerplatte 3 w Złocieńcu  – sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 14.03.2022 r. o godz. 1200.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu składania ofert o godz. 1215.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej.

 Spółdzielnia zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

siwz dzierżawa wodomierzy

ARCHIWALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu przy:

– ul. Czaplinecka 20

– ul. Mickiewicza 20

– ul. Czaplinecka 18

– ul. Lotników 1

– ul. Racławicka 1

– ul. Racławicka 3

Termin składania ofert – 22.11.2021 r. do godz.15.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

zny z numeracj▒ zalacznik1.10 zalacznik1.9 zalacznik1.8 y z numeracj▒  num1 num2 mickiewicza 20 przedmiar technologiczny czaplinecka 20 przedmiarzapytanie ofertowe modernizacja instalacji

 

ARCHIWALNE

U W A G A  !!!

Dokonano zmian w dokumentacji projektowej. Projekt po dokonanych zmianach dołączono poniżej.

1_MICKIEWICZA 20 – ANEKS 2021 – ocieplenie stropodachów1_RACŁAWICKA 4 – ANEKS 2021 – ocieplenie stropodachów1_CZAPLINECKA 20 – ANEKS 2021 – ocieplenie stropodachów

Wyjaśnienia do aneksu projektu budowlano –  wykonawczego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu informuje, że do wyceny oferty na docieplenie stropodachów należy przyjąć niżej wymienione powierzchnie:

 • Mickiewicza 20 – 496,0 m2
 • Czaplinecka 20 – 518,0 m2
 • Racławicka 4 – 371,6 m2

Grubość docieplenia warstwą granulatu celulozowego o współczynniku przenikania ciepła 0,040 W/m2K powinna wynosić 20 cm.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY :

 • Mickiewicza 20,
 • Czaplinecka 20,
 • Racławicka 4

 Termin składania ofert – 09.07.2021 r. do godz.15.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

1_MICKIEWICZA 20 – ANEKS 2021 – ocieplenie stropodachów1_RACŁAWICKA 4 – ANEKS 2021 – ocieplenie stropodachów1_CZAPLINECKA 20 – ANEKS 2021 – ocieplenie stropodachówUmowa stropodachy M20 CZ20 R4siwz stropodachy 2021

 

 

 

 

ARCHIWALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na dostawę i montaż balustrad w budynkach mieszkalnych w Złocieńcu przy ulicy:

 • Mickiewicza 20 – 24 szt.
 • Czaplinecka 20 – 40 szt.

Ofert należy składać w zamkniętych kopertach do 21 maja 2021 r.

Otwarcie ofert nastąpi 24 maja 2021 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 9.00

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Więcej informacji na temat przetargu jest na STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI

ARCHIWALNE

Uwaga do przetargu na wykonanie i montaż balustrad.
Dodano nowe i poprawiono załączniki związane z projektem balustrad.
 Spółdzielnia dopuszcza montaż szyb VSG w balustradach.
ARCHIWALNE
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
Szanowni Państwo.
W odpowiedzi na Państwa uwagi uprzejmie informujemy:
ad 1) Projekt budowlany jest w zakładce przetargu na roboty termomodernizacyjne. Przedmiar robót nie został zamieszczony, ponieważ podane zostały wymiary balustrad i ich ilość. Przedmiaru robót oferent winien dokonać samodzielnie.
ad 2) Nie przewidujemy zaliczkowania robót. Fakturę wykonawca wystawi po zamontowaniu i odbiorze robót na każdym budynku oddzielnie.
ad 3) Stare balustrady zostaną usunięte przez firmę wykonującą prace termomodernizacyjne.
ad 4) Prace należy prowadzić z rusztowania.
ad 5) Nie zamieściliśmy wzoru kosztorysu, co oznacza możliwość przedstawienia wg własnego wzoru.
Wymiary i ilość balustrad oraz sposób montażu są określone w specyfikacji, dlatego też możliwe jest sporządzenie kosztorysu ofertowego. Harmonogram robót będzie uzależniony od harmonogramu prac termomodernizacyjnych w celu umożliwienia skorzystania z rusztowań. Inwestor poinformuje o możliwości montażu balustrad min. 14 dni przed rozpoczęciem prac montażowych. Czas przewidziany na prace montażowe ustalamy na 30 dni.
ad 6) Wartość robót , które uznamy za wiążące do uznania referencji ustalamy na 50.000,00 zł.
ad 7) Na policzkach nie ma ocieplenia.
ad 8) Dopuszczamy możliwość złożenia oferty tylko w formie papierowej, którą można przesłać pocztą lub kurierem.
ad 9) Należy wskazać osobę odpowiedzialną za realizację wykonania umowy.
ad 10) adres e-mail: sm_postep@wp.pl
ad 11) Wydłużamy termin składania ofert do dnia 16 kwietnia 2021 do godz. 14.00

Dnia 8 kwietnia 2021 07:22 kdyro@erda.olsztyn.pl napisał(a):

Dzień dobry
W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na dostawę i montaż
balustrad mamy następujące pytania.
1. w SIWZ na końcu jest wykaz załączników do SIWZ załącznik nr 5
,,projekt budowlano-wykonawczy” załącznik nr 6 przedmiar robót nie
zostały dołączone przez zamawiającego lub nie potrafimy ich znaleźć na
stronie zamawiającego. Prosimy o publikacje tych dokumentów na stronie
zamawiającego.Lub wskazanie skąd można je pobrać jeśli one już sie na
stronie zamawiającego znajdują.
2. Czy zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zailiczki
wykonawcy,lub płatności częściowych po ukończeniu jednego z etapów
prac.Np Płatność części wynagrodzenia po ukończeniu budynku mickiewicza
20 przed ukończeniem budynku czapliniecka 20.
3.Czy w miejscu montażu nowych balustrad są jakieś stare balustrady
wymagające demontażu?
4 czy Państwa zdaniem prace można prowadzić z balkonów/loggi czy wymagne
będzie rozstawienie rusztowań?
5.Czy mogliby Państwo dołączyć wzór kosztorysu ofertowego, oraz
harmonogramu robót? Takie dokumenty zwykle wykonuje się na podstawie
przedmiaru robót. Nie udostępnili Państwo na stronie internetowej
przedmiaru więc nie mamy jak zrobić kosztorysu ofertowego bo nie wiemmy
w 100% jakie prace wchodzą w zadanie.
6.Wymagają Państwo wykazania się referencjami,lecz nigdzie w SIWZ nie
jest napisane jaka musi być wartość wykonanej roboty budowlanej(dostawy
i  montażu balustrad) aby uznali ją Państwo za wiążącą (np 50 000 zł)
7. Balustrady montowane są do policzka czy na policzku jest jakieś
ocieplenie, a jeśli jest to jaka jest jego grubość?
8. Prosimy o możliwość wysłania do Państwa oferty online Jesteśmy firmą
z Olsztyna czyli z 2 końca Polski. Mamy do Państwa około 6 godzin jazdy
w jedną stronę, a w związku z epidemią COVID 19 nie możemy nawet
przenocować w hotelu. W związku z tym złożenie oferty osobiście naraża
nas na 12h podróży jednego dnia.
Ofertę wyślemy w postaci skanu w formacie PDF wszystkie dokumenty będą
miały podpisy i pieczątki. Oryginał możemy wysłać pocztą. Niestety nie
ma pewności że oryginał dojdzie do Państwa przed terminem składania
ofert.
9. W punkcie 8.1.2 SIWZ zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia z
ofertą wykazu osób wykonujących zamówienie wraz z ich kwalifikacjami i
wymaganymi uprawnieniami.Niestety w SIWZ zamawiający nigdzie nie
sprecyzwał dokładnie jakimi kwalifikacjami powinien wykazać się personel
wykonawcy aby wykonać to zadanie oraz jak powinien być liczny itp.Nie ma
też zamieszczonego wzoru wykazu osób więc nie można stwierdzić jakiego
personelu wymaga zamawiający w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.
Czy wymaga np kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
czy nie.
10. W SIWZ w punkcie 11.1 zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcą
drogą elektroniczną, lecz nigdzie w SIWZ nie ma wypisanego adresu e mail
na który trzeba przesyłać korespondencję elektroniczną. Jest tylko imię
i nazwisko przedstawiciela zamawiającego oraz telefon. Prosimy o
wskazanie adresu e mail.
11 W związku z dużą ilością pytań i brakujących dokumentów prosimy aby
zamawiający rozważył wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni,lub do
16.04.2021
ARCHIWALNE
PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na dostawę i montaż balustrad w budynkach mieszkalnych w Złocieńcu przy ulicy:

 • Mickiewicza 20 – 24 szt.
 • Czaplinecka 20 – 40 szt.

Ofert należy składać w zamkniętych kopertach do 12 kwietnia 2021 r.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Otwarcie ofert nastąpi 13 kwietnia 2021 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 9.00

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SIWZ balustrady Mickiewicza 20 Czaplinecka 20K-12 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-15_CZAPLINECKA 20_2021K-14_CZAPLINECKA 20_2021K-11 – Ul. RMICKIEWICZA 20_2021 (2)K-9 – Ul. RMICKIEWICZA 20_2021K-9_CZAPLINECKA 20_2021

 

 

ARCHIWALNE

 

Wyjaśnienia do przetargu:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu udziela następujących wyjaśnień do pytań w sprawie przetargu na prace termomodernizacyjne:

 1. W załączonej dokumentacji przetargowej występują różne rodzaje tynków o różnym uziarnieniu wszystkie przewidziane do malowania. Czy zatem do wyceny należy przyjąć tynk mineralny o uziarnieniu 2 mm do malowania odpowiednimi farbami elewacyjnymi?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć tynk mineralny o uziarnieniu 1,5 mm do malowania odpowiednimi farbami elewacyjnymi.

 1. Na ścianie loggii przyjęto płyty z pianki rezolowej (fenolowej) gr. 8 cm i wsp. przewodzenia ciepła =0,021 W/mK. Jedynym dostawcą tego materiału jest WEBER, co ogranicza konkurencyjność i możliwość zastosowania innych systemów.

Czy zatem dopuszczają Państwo zastosowanie materiału innego producenta płyt PIR o współczynniku 0,023 W/mK zwiększając grubość do np. 10 cm. Zastosowanie materiału innego producenta i dostawcy powoduje nieznaczne zwiększenie grubości lecz nie ograniczy możliwości zastosowania innych systemów.

Jeśli jednak pozostać ma rozwiązanie z zastosowaniem płyt z pianki rezolowej, to czy Zamawiający będzie żądał załączenia do oferty dokumentów technicznych zastosowanych w wycenach systemów oraz materiałów dociepleniowych.

Odpowiedź: Dopuszczamy zastosowanie materiału innego producenta płyt PIR o współczynniku 0,023 W/mK zwiększając grubość do  10 cm. Będziemy żądali załączenia do oferty dokumentów technicznych zastosowanych w wycenach systemów oraz materiałów dociepleniowych.

PRZETARG
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania”TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY :

 • Czaplinecka 20,
 • Racławicka 4,
 • Mickiewicza 20

Termin składania ofert – 07.04.2021r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SIWZ Racławicka 4, Czaplinecka 20, Mickiewicza 20Przedmiar robót_CZAPLINECKA 20_TERMOMODERNIZACJA – aktualizacja 2021K-16_CZAPLINECKA 20_2021K-15_CZAPLINECKA 20_2021K-14_CZAPLINECKA 20_2021K-13_CZAPLINECKA 20_2021K-12_CZAPLINECKA 20_2021K-11_CZAPLINECKA 20_2021K-10_CZAPLINECKA 20_2021K-9_CZAPLINECKA 20_2021K-8_CZAPLINECKA 20_2021K-7_CZAPLINECKA 20_2021K-6_CZAPLINECKA 20_2021K-5_CZAPLINECKA 20_2021K-4_CZAPLINECKA 20_2021K-3_CZAPLINECKA 20_2021K-2_CZAPLINECKA 20_2021K-1_CZAPLINECKA 20_2021A-1_CZAPLINECKA 20_KOLORYSTYKA ELEWACJI_20211_CZAPLINECKA 20_OPIS TECHNICZNY_2021Przedmiar robót_RACŁAWICKA 4 TERMOMODERNIZACJA -aktualizacja 2020-2021K-10_Ul. RACŁAWICKA 4_2021K-9_Ul. RACŁAWICKA 4_2021K-8_Ul. RACŁAWICKA 4_2021K-7_Ul. RACŁAWICKA 4_2021K-5_Ul. RACŁAWICKA 4_2021K-6_Ul. RACŁAWICKA 4_2021K-4_Ul. RACŁAWICK2 4_2021K-3_Ul. RACŁAWICKA 4_2021K-2_Ul. RACŁAWICKA 4_2021K-1_Ul. RACŁAWICKA 4_2021A-1_RACŁAWICKA 4_KOLORYSTYKA ELEWACJI_2021 ZP1_RACŁAWICKA 4_OPIS TECHNICZNY_2021K-7_Ul. RACŁAWICKA 4_2021Przedmiar robót_MICKIEWICZA 20_TERMOMODERNIZACJA -aktualizacja 2021K-15 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-13 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-14 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-12 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-11 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-10 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-9 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-8 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-7 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-6 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-5 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-4 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-3 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-2 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021K-1 – Ul. MICKIEWICZA 20_2021A-1 – Ul. MICKIEWICZA 20_20211_MICKIEWICZA 20_OPIS TECHNICZNY 2021

ARCHIWALNE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  „Wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego 6 budynków mieszkalnych”poprzez:- Montaż systemu monitorowania i zarządzania energią, np. (adapterm),- Wymianę na nowe przygrzejnikowe zawory dynamiczne wraz z głowicami (tmin=16C) oraz sporządzenie protokołu wymiany (wzór karty stanowi załącznik do zapytania)- Dobór i wykonanie nastawy na zaworach dynamicznych oraz wpisanie wykonanej nastawy na karcie wymiany zawory (wzór karty stanowi załącznik do zapytania)- Montaż zaworów podpionowych na instalacji centralnego ogrzewania dla pionów łazienkowych- Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniu węzła cieplnego- Dostawę i montaż kompaktowych jednofunkcyjnych węzłów cieplnych, z możliwości rozbudowy o dodatkową funkcję produkcji ciepłej wody użytkowej- Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby węzła- Wymianę istniejących rozdzielaczy cieplnych- Regulację hydrauliczną instalacji ogrzewczej- Uzupełnienie izolacji w pomieszczeniu węzław 6 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu przy:- ul. Czaplinecka 16- ul. Racławicka 2- ul. Racławicka 4- ul. Racławicka 5- ul. Wyzwolenia 1- ul. Wyzwolenia 3Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót będące załącznikiem do niniejszego zapytania. Termin składania ofert – 15.06.2020r. do godz.12.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2020 r. o godz. 13.00  w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, projekty, oraz wzór umowy  dostępne są także w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedmiar Wyzwolenia 3 Przedmiar Wyzwolenia 1 Przedmiar Racławicka 5 Przedmiar Racławicka 4 Przedmiar Czaplinecka 16 Przedmiar Racławicka 2 Przetarg ofertowy modernizacja instalacji Czaplinecka 1Węzły SM Postęp – 20200427 – schematy technologiczny

 

 

ARCHIWALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu informuje, że do oferty na docieplenie stropodachów należy przyjąć następujące powierzchnie:

 • Wyzwolenia 1 – 408,50 m2,
 • Racławicka 2 – 617,82 m2,
 • Czaplinecka 16 – 617,93 m2,
 • Wyzwolenia 3 – 460,53 m2,
 • Racławicka 5 – 463,16 m2.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY :

 • Wyzwolenia 1,
 • Wyzwolenia 3
 • Czaplinecka 16,
 • Racławicka 2,
 • Racławicka 5

 Termin składania ofert – 19.05.2020 r. do godz.10.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SIWZ STROPODACHY WYZWOLENIA 3, 1, CZ16, RACŁ2,5Umowa stropodachy1_CZAPLINECKA 16_OPIS TECHNICZNY_2018 ZP1_RACŁAWICKA 2_OPIS TECHNICZNY_20191_RACŁAWICKA 5_OPIS TECHNICZNY 20191_WYZWOLENIA 1_OPIS TECHNICZNY_20191_WYZWOLENIA 3_OPIS TECHNICZNY_2019

ARCHIWALNE

W związku z rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu poszukuje inspektora nadzoru budowlanego. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni najpóźniej do 06 maja 2020 r. roku do godz.15.00

 

zapytanie ofertowe – inspektor nadzoru budowlanego WZÓR umowy z inspektorem nadzoru budowlanego

 

(ARCHIWALNE)

Zmiany w SIWZ dotyczących prac termomodernizacyjnych

 

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy zmian w SIWZ związanych z przetargami na roboty termomodernizacyjne.

– Zmiany dotyczą  pkt.7.1.1 oraz 8.1.2.

– Zmiany dotyczą  Rozdziału XIX oraz paragrafów 8 i 11 umowy będącej załącznikiem nr 4 do SIWZ.

– W rozdziale XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM zmieniono kwotę wadium z 50.000,00 zł na 100.000,00 zł.

 Informujemy także, że do sporządzenia oferty nie należy przyjmować kosztów docieplenia stropodachów. Na te prace zostanie ogłoszony osobny przetarg.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONYCH PRZY ULICY :
 • RACŁAWICKA 5,
 • WYZWOLENIA 1,
 • WYZWOLENIA 3

Termin składania ofert – 09.03.2020r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

K-8_Ul. WYZWOLENIA 3_2019 WYZWOLENIA 3_przedmiar robót K-6_Ul. WYZWOLENIA 3_2019 K-7_Ul. WYZWOLENIA 3_2019 K-4_Ul. WYZWOLENIA 3_2019 K-5_Ul. WYZWOLENIA 3_2019 K-2_Ul. WYZWOLENIA 3_2019 K-3_Ul. WYZWOLENIA 3_2019 A-1_WYZWOLENIA 3_KOLORYSTYKA ELEWACJI_2019 K-1_Ul. WYZWOLENIA 3_2019 1_WYZWOLENIA 3_OPIS TECHNICZNY_2019 K-15_WYZWOLENIA 1_2019 WYZWOLENIA 1 NOWY PRZEDMIAR ROBÓT K-13_WYZWOLENIA 1_2019 K-14_WYZWOLENIA 1_2019 K-12_WYZWOLENIA 1_2019 K-11_WYZWOLENIA 1_2019 K-10_WYZWOLENIA 1_2019 K-9_WYZWOLENIA 1_2019 K-8_WYZWOLENIA 1_2019 K-6_WYZWOLENIA 1_2019 K-7_WYZWOLENIA 1_2019 K-5_WYZWOLENIA 1_2019 K-4_WYZWOLENIA 1_2019 K-3_WYZWOLENIA 1_2019 K-2_WYZWOLENIA 1_2019 K-1_WYZWOLENIA 1_2019 A-1_WYZWOLENIA 1_KOLORYSTYKA ELEWACJI_2019 1_WYZWOLENIA 1_OPIS TECHNICZNY_2019 K-7_Ul. RACŁAWICKA 5_2019 RACAWICKA 5_przedmiar robót K-8_Ul. RACŁAWICKA 5_2019 K-5_Ul. RACŁAWICKA 5_2019 K-6_Ul. RACŁAWICKA 5_2019 K-3_Ul. RACŁAWICKA 5_2019 K-4_Ul. RACŁAWICK2 5_2019 K-2_Ul. RACŁAWICKA 5_2019 K-1_Ul. RACŁAWICKA 5_2019 A-1_RACŁAWICKA 5_KOLORYSTYKA ELEWACJI_2019 1_RACŁAWICKA 5_OPIS TECHNICZNY 2019SIWZ Racławicka 5 Wyzwolenia 1 i Wyzwolenia 3

 

 

ARCHIWALNE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONYCH PRZY ULICY :
 • RACŁAWICKA 2,
 • CZAPLINECKA 16

Termin składania ofert – 09.03.2020r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

RACAWICKA 2_przedmiar robót K-8_Ul. RACŁAWICKA 2_2019 K-7_Ul. RACŁAWICKA 2_2019 K-6_Ul. RACŁAWICKA 2_2019 K-5_Ul. RACŁAWICKA 2_2019 K-4_Ul. RACŁAWICK2 2_2019 K-3_Ul. RACŁAWICKA 2_2019 K-2_Ul. RACŁAWICKA 2_2019 K-1_Ul. RACŁAWICKA 2_2019 A-1_RACŁAWICKA 2_KOLORYSTYKA ELEWACJI_2019 1_RACŁAWICKA 2_OPIS TECHNICZNY_2019 K-8_Ul. CZAPLINECKA 16_2019 K-7_Ul. CZAPLINECKA 16_2019 K-6_Ul. CZAPLINECKA 16_2019 K-5_Ul. CZAPLINECKA 16_2019 K-4_Ul. CZAPLINECKA 16_2019 K-3_Ul. CZAPLINECKA 16_2019 K-2_Ul. CZAPLINECKA 16_2019 CZAPLINECKA 16_przedmiar robót K-1_Ul. CZAPLINECKA 16_2019 A-1_Ul. CZAPLINECKA 16_KOLORYSTYKA ELEWACJI_2019 1_CZAPLINECKA 16_OPIS TECHNICZNY 2019SIWZ Racławicka 2 Czaplinecka 16

 

 

 

 

(ARCHIWALNE)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetargi ofertowe na remont pomieszczeń suszarni w niżej wymienionych budynkach mieszkalnych:
 • Mickiewicza 22
 • Lotników 1 klatka AB

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2019 roku, do godz.9.00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 12 sierpnia 2019 r.  o godz. 9.30

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

remont pralni i suszarni 2remont pralni i suszarni 1malowanie suszarni Lotników 1SPECYFIKACJA – remont pomieszczeń suszarni lotników 1abSPECYFIKACJA – remont pomieszczeń suszarni mickiewicza 22

 

 

 

 

(ARCHIWALNE)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na remont:
 • 3 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 6,
 • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 6,

Termin składania ofert – 29.07.2019 r. do godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień, przedmiar robót dla jednego pomieszczenia rozdzielni i wymiennikowni oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) oraz w zakładce PRZETARGI.

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

przedmiar robót wymiennikownia ZWP 6przedmiar robót rozdzielnia ZWP (1 pomieszczenie)SPECYFIKACJA – remont pomieszczeń rozdzielni i wymiennikowni centralnego ogrzewania

 

 

(ARCHIWALNE)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na remont:

 • 4 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 1,
 • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 1,

Termin składania ofert – 29.07.2019 r. do godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień, przedmiar robót dla jednego pomieszczenia rozdzielni i wymiennikowni oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) oraz w zakładce PRZETARGI.

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

przedmiar robót wymiennikownia ZWP 1przedmiar robót rozdzielnia ZWP (1 pomieszczenie)SPECYFIKACJA – remont pomieszczeń rozdzielni i wymiennikowni centralnego ogrzewania

(ARCHIWALNE)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na remont:
 • 4 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 3,
 • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 3,

Termin składania ofert – 29.07.2019 r. do godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień, przedmiar robót dla jednego pomieszczenia rozdzielni i wymiennikowni oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) oraz w zakładce PRZETARGI.

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

przedmiar robót wymiennikownia ZWP 1przedmiar robót rozdzielnia ZWP (1 pomieszczenie)SPECYFIKACJA – remont pomieszczeń rozdzielni i wymiennikowni centralnego ogrzewania

(ARCHIWALNE)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na remont:
 • 4 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 5,
 • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 5,

Termin składania ofert – 29.07.2019 r. do godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień, przedmiar robót dla jednego pomieszczenia rozdzielni i wymiennikowni oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) oraz w zakładce PRZETARGI.

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

przedmiar robót wymiennikownia ZWP 1przedmiar robót rozdzielnia ZWP (1 pomieszczenie)SPECYFIKACJA – remont pomieszczeń rozdzielni i wymiennikowni centralnego ogrzewania

(ARCHIWALNE)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu zmienia termin składania ofert na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHÓW  BUDYNKÓW TYPU STD W ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 1, 3, 5 i 6 ” na dzień 15 lipca 2019 r. do  godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10,30 w siedzibie Spółdzielni.
   
   
   
   

(ARCHIWALNE)

   
   
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU TYPU STD  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 1 Termin składania ofert – 08.07.2019 r. do godz.10.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3. Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
stropodachy ZWP 1 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAZWP 1 – DOCIEPLENIE STROPODACHU_aneks

(ARCHIWALNE)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU TYPU STD  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 3  Termin składania ofert – 08.07.2019 r. do godz.10.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3. Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

stropodachy ZWP 3 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAZWP 3 – DOCIEPLENIE STROPODACHU_aneks

(ARCHIWALNE)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU TYPU STD  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 5  Termin składania ofert – 08.07.2019 r. do godz.10.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3. Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

stropodachy ZWP 5 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAZWP 5 – DOCIEPLENIE STROPODACHU_aneks

(ARCHIWALNE)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU TYPU STD  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 6  Termin składania ofert – 08.07.2019 r. do godz.10.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3. Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

stropodachy ZWP 6 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAZWP 6 – DOCIEPLENIE STROPODACHU_aneks

 

(ARCHIWALNE)

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO – USŁUGOWEGO  NALEŻĄCEGO DO ZASOBÓW  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY OBROŃCÓW WESTERPLATTE 3″ dotychczasową  pkt IV ust. 2 zmienia się na „IV. pkt 2 – drobne naprawy pokrycia dachowego z EKODECKU, gruntowanie całej powierzchni, pokrycie dachu (powierzchnia dachu 810 m2) papą termozgrzewalną podkładową gr. 4,0 mm i papą nawierzchniową gr. 5,2 mm o wytrzymałości do temperatury minus 25 stopni C.”Informujemy także, że w przedmiarach robót związanych z obróbkami ogniomurów zastępuje się blachę aluminiową powlekaną na blachę ocynkowaną powlekaną.

 

(ARCHIWALNE)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO – USŁUGOWEGO  NALEŻĄCEGO DO ZASOBÓW  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY OBROŃCÓW WESTERPLATTE 3″Termin składania ofert – 03.06.2019 r. do godz.10.00Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – Obr. Westerplatte 3 PRD_TERMOMODERNIZACJA_BIUROWIEC SM POSTĘP Rys K-10 Rys K-9 Rys K-8 Rys K-7 Rys K-6 Rys K-5 Rys K-4 Rys K-3 Rys K-2 Rys I-3 Rys I-2 Rys I-1 Rys A-6 Rys A-5 Rys A-4 Rys I-4 Rys I-5 Rys I-6 Rys K-1 Rys A-3 1_STRONA TYTUŁOWA + OŚWIADCZENIA_STO VARIANTÓW 2_OPIS TECHNICZNY Rys A-1 SYTUACJA Rys A-2

 

(ARCHIWALNE)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu przyjmuje oferty na wymianę 33 domofonów w niżej wymienionych budynkach mieszkalnych:

 • Zdobywców Wału Pomorskiego 1 – 8 szt.
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 3 – 8 szt.
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 5 – 8 szt.
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 6 – 9 szt.

Urządzenia powinny umożliwiać otwieranie drzwi za pomocą kodów oraz chipów.

Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • referencje,
 • warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
 • podatność kasety na uszkodzenia,
 • cena

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3 do dnia 15 maja 2019 roku do godz. 15.00

(ARCHIWALNE)

Zapytanie do przetargu na prace instalacyjne

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu na modernizację systemu ogrzewczego budynków wielorodzinnych zwracamy się do Was z następującym zapytaniem:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia projektowanego węzła zmieszania pompowego dla każdego z budynków, węzłem cieplnym kompaktowym wbudowanym w miejscu istniejącego węzła ? Zakres robót w przypadku zamiany układów wiązałby się dodatkowo z wycięciem/ demontażem istniejącego węzła cieplnego oraz istniejącej instalacji w pomieszczeniu węzła.

2. Czy w przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zamianę układów i budowę nowego węzła cieplnego Zamawiający ma dodatkowe wymagania/warunki dotyczące nowych kompaktowych węzłów cieplnych ?

3. Czy w przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zamianę układów i budowę nowego węzła cieplnego Zamawiający wymaga wymiany układu pomiarowego na nowy wraz z jego odpowiednim doborem ?

Odpowiedź:

ad 1) Spółdzielnia dopuszcza możliwość zastąpienia projektowanego węzła zmieszania pompowego dla każdego z budynków, węzłem cieplnym kompaktowym wbudowanym w miejscu istniejącego węzła.

ad 2) Spółdzielnia nie ma dodatkowych wymagań i warunków dotyczących nowych kompaktowych węzłów cieplnych.

ad 3) Spółdzielnia wymaga zachowania istniejącego układu pomiarowego.

 (ARCHIWALNE)

Przetarg ofertowy nieograniczony na prace instalacyjne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego budynków mieszkalnych poprzez:

– montaż systemu monitorowania i zarządzania energią (adapterm),

– wymianę na nowe przygrzejnikowych zaworów dynamicznych wraz z głowicami (tmin=16C).

– budowę węzła cieplnego zmieszania pompowego

– regulację hydrauliczną instalacji ogrzewczej

– uzupełnienie izolacji w pomieszczeniu węzła

w 4 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu przy:

– ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 1

– ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 3

– ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 5

– ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 6

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3, 78 – 520 Złocieniec,
 2. W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00 na adres wskazany w pkt 1.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

ZWP 6 – 20180129 – projekt sanitarny z numeracją ZWP 6 – 20180129 – projekt elektryczny z numeracją ZWP 5 – 20180129 – projekt sanitarny z numeracją ZWP 5 – 20180129 – projekt elektryczny z numeracją ZWP 3 – 20180129 – projekt sanitarny z numeracją ZWP 3 – 20180129 – projekt elektryczny z numeracją ZWP 1 – 20180129 – projekt sanitarny z numeracją ZWP 1 – 20180129 – projekt elektryczny z numeracjąZWP6 przedmiarZWP 5 przedmiarZWP 3 PrzedmiarZWP 1 Przedmiar

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA prace instalacyjne

 

 

(ARCHIWALNE)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg na dostawę i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych do niżej wymienionych budynków mieszkalnych:
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 1 – 8 szt.
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 3 – 8 szt.
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 5 – 8 szt.
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 6 – 9 szt.

 

Charakterystyka drzwi:

 • aluminiowe zimne MB 45, wypełnienia aluminiowe,
 • dodatkowa przewiązka w skrzydle w wypełnieniu,
 • 4 zawiasy,
 • elektrozaczep,
 • klamka i gałka,
 • samozamykacz z blokadą,
 • 2 x bolec antywyważeniowy,
 • 1 wkładka + 33 klucze do drzwi,
 • szyba podwójna bezpieczna,
 • kolor RAL 7040

Wymiary drzwi podano w poniższej zakładce.

Drzwi

Oferty należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi 01 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00.

Pożądany termin montażu do 31 maja 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693 963 660

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

PRZETARGI ARCHIWALNE:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,   zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, na niżej wymienionych nieruchomościach:
 • Racławicka 1 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 2 – 60 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 3 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 4 – 36 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 5 – 45 lokali mieszkalnych,
 • Lotników 1 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Czaplinecka 16 – 60 lokali mieszkalnych,
 • Czaplinecka 18 – 40 lokali mieszkalnych,
 • Czaplinecka 20 – 40 lokali mieszkalnych,
 • Wyzwolenia 1 – 40 lokali mieszkalnych,
 • Wyzwolenia 3 – 45 lokali mieszkalnych,
 • Mickiewicza 18 – 12 lokali mieszkalnych,
 • Mickiewicza 20 – 36 lokali mieszkalnych,
 • Mickiewicza 22 – 12 lokali mieszkalnych,
 • Zwycięstwa 1 – 24 lokali mieszkalnych,
 • Zwycięstwa 3 – 24 lokali mieszkalnych,
 • Zwycięstwa 3A – 24 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 1 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 3 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 5 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 6 – 90 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 8 – 24 lokali mieszkalnych.
 • Obrońców Westerplatte 2 – sklep,
 • Obrońców Westerplatte 3 – lokale użytkowe, biblioteka,
 • Aleja Piastów – baza remontowo – budowlana,
 • Wyzwolenia 3 – sklepy,
 • Racławicka 4 – pomieszczenia socjalne i warsztatowe konserwatorów.

Realizacja zamówienia rozpocznie się z chwila podpisania umowy.

Przekazanie protokołów kontroli zawierających wyniki oraz ustalenia nastąpi najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2019r.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu lub przesłać na adres 78-520 Złocieniec, ul. Obrońców Westerplatte 3 do dnia 28 lutego do godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna zawierać:

 • data sporządzenia,
 • adres składającego ofertę,
 • potwierdzenie stosownych uprawnień do przeprowadzenia badań objętych ofertą,
 • nr NIP, REGON, KRS lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,
 • zawierać cenę netto i brutto całości przeglądu na podanej nieruchomości,
 • podpis oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi 01 marca 2019 r. o godz.9.00 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji udziela  dział gospodarki zasobami mieszkaniowymi – tel. 693 963 660 w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00.

Wybór oferty zostanie dokonany do dnia 08 marca 2019 r. , a o wyborze Wykonawcy oferenci zostaną poinformowani pisemnie

 

PRZETARGI ARCHIWALNE:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu informuje, że transze wypłaty wynagrodzenia dla inspektora nadzoru inwestorskiego będą następujące:
          – 1 transza w wysokości 30% wynagrodzenia po wykonaniu 35 % robót budowlanych objętych nadzorem,
          – 2 transza w wysokości 30% wynagrodzenia po wykonaniu 70 % robót budowlanych objętych nadzorem,
          – 3 transza w wysokości 40% wynagrodzenia po wykonaniu i rozliczeniu robót budowlanych objętych
               nadzorem.

 W związku z rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu poszukuje inspektora nadzoru budowlanego. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni najpóźniej do 11 stycznia 2019 roku do godz.15.00 (ARCHIWALNE)

 

zapytanie ofertowe zwp – nadzórWZÓR umowa nadzór

PRZETARGI ARCHIWALNE:

Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów:(ARCHIWALNE)

 • Czy zamawiający przewiduje  płatność częściową w .w. zadaniu? 
 • Odpowiedź: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu dopuszcza możliwość fakturowania (tym samym płatności) po całkowitym zakończeniu prac termomodernizacyjnych na poszczególnych ścianach budynku przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego 5.

Zmiany w specyfikacji przetargu na prace termomodernizacyjne(ARCHIWALNE)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu informuje, że w specyfikacji istotnych warunków zamówień dokonano zmiany polegającej na korekcie błędnego zapisu dotyczącego minimalnego okresu gwarancji, który wynosi minimum 60 miesięcy.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania(ARCHIWALNE)

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NALEŻĄCEGO DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONYCH PRZY ULICY :

 • ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 5.

Termin składania ofert – 20.12.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

OPIS TECHNICZNY – 2018_ZP (1),A-1 ZWP 5_KOLORYSTYKA ELEWACJI – 2018 ZPK-1_ZWP 5 – 208_ZPK-2_ZWP 5 – 2018_ZPK-3_ZWP 5 – 2018_ZPK-4_ZWP 5 – 2018_ZPK-5_ZWP 5 – 2018_ZPK-6_ZWP 5 – 2018_ZPK-7_ZWP 5 – 2018_ZPK-8_ZWP 5 – 2018_ZPK-9_ZWP 5 – 2018_ZPK-10_ZWP 5 – 2018_ZPK-11_ZWP 5 – 2018_ZPK-13_ZWP 5 – 2018_ZPK-12_ZWP 5 – 2018_ZPK-14_ZWP 5 – 2018_ZPK-15_ZWP 5 – 2018_ZPK-16_ZWP 5 – 2018_ZP,ZWP 5_przedmiar robót __ 2018 ZPspecyfikacja budynku zwp 5

Zmiany w specyfikacji przetargu na prace termomodernizacyjne(ARCHIWALNE)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu informuje, że w specyfikacji istotnych warunków zamówień dokonano zmiany polegającej na korekcie błędnego zapisu :

było : 13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych.

powinno być : 13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych.

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu wprowadziła zmiany w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówień dotyczących prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych :(ARCHIWALNE)

 • Zdobywców Wału Pomorskiego 1
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 3
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 5
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 6

 

Pytania i odpowiedzi związane z przetargiem na prace termomodernizacyjne.(ARCHIWALNE)

 1. Czy dopuszczają Państwo możliwość zastosowania innych systemów BSO dopuszczonych do stosowania w naszym kraju i zgodnych z ETIS ?

Odpowiedź: Dopuszczamy stosowanie zastosowania innych systemów BSO dopuszczonych do stosowania w naszym kraju i zgodnych z ETIS.

 1. Proszę o informację na jakich elementach i jakie rozwiązania materiałowe w zakresie tynków przyjąć?

Odpowiedź:  Należy przyjąć tynki mineralne na wszystkich elementach.

 1. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie materiału innego producenta płyt PIR o współczynniku 0,023 W/mK zwiększając gr. do 10 cm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy  zastosowanie materiału innego producenta płyt PIR o współczynniku 0,023 W/mK zwiększając gr. do 10 cm.

 1. W celu wyeliminowania słabego punktu nowych balustrad proponujemy wykonać słupki z odsadzką w celu ominięcia blachy okapowej i montaż słupków do czoła loggii pod obróbką blacharską?

Odpowiedź:  Uznajemy zasadność uwagi i oczekujemy, że słupki zostaną zamontowane z odsadzką w celu ominięcia blachy okapowej i montaż słupków do dolnej płaszczyzny płyty stropowej loggii (sufit).

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania(ARCHIWALNE)

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NALEŻĄCEGO DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY :

 • ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO  1.

Termin składania ofert – 05.12.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

specyfikacja zwp 11_ZWP 1_OPIS TECHNICZNY 2018_ZPA-1 ZWP 1_Kolorystyka elewacjiK-1_ZWP 1K-2_ZWP 1K-3_ZWP 1K-4_ZWP 1K-5_ZWP 1K-6_ZWP 1K-7_ZWP 1K-8_ZWP 1K-9_ZWP 1K-10_ZWP 1K-11_ZWP 1K-12_ZWP 1K-13_ZWP 1K-14_ZWP 1K-15_ZWP 1ZWP 1_przedmiar robót __ 2018 ZP

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania(ARCHIWALNE)

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NALEŻĄCEGO DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY :

 • ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO  3.

Termin składania ofert – 05.12.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

specyfikacja zwp 31_ZWP 3_ZP_OPIS TECHNICZNY 2018 A-1kiego 3_KOLORYSTYKA ELEWACJI K-1_ZWP 3 K-2_ZWP 3 K-3_ZWP 3 K-4_ZWP 3 K-5_ZWP 3 K-6_ZWP 3 K-7_ZWP 3 K-8_ZWP 3 K-9_ZWP 3 K-10_ZWP 3 K-11_ZWP 3 K-12_ZWP 3 K-13_ZWP 3 K-14_ZWP 3 K-15_ZWP 3ZWP 3_rzedmiar robót __ 2018 ZP

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania(ARCHIWALNE)

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NALEŻĄCEGO DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY :

 • ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 6.

Termin składania ofert – 05.12.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.,K-16 _ ZWP 6_2018 ZP K-15 _ ZWP 6_2018 ZP K-14 _ ZWP 6_2018 ZP K-13 _ specyfikacja zwp 6ZWP 6_2018 ZP K-12_ ZWP 6_2018 ZP K-11 _ ZWP 6_2018 ZP K-10 _ ZWP 6_2018 ZP K-9 _ ZWP 6_2018 ZP K-8 _ ZWP 6_2018 ZP K-7 _ ZWP 6_2018 ZP K-6 _ ZWP 6_2018 ZP K-5 _ ZWP 6_2018 ZP K-4 _ ZWP 6_2018 ZP K-3 _ ZWP 6_2018 ZP K-2 _ ZWP 6_2018 ZP K-1 _ ZWP 6_2018 ZP A-1 _ ZWP 6_2018 ZP 1_ZWP 6 _ OPIS TECHNICZNY 2018_ZPZWP 6_przedmiar robót __ 2018 ZP

 

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania(ARCHIWALNE)

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NALEŻĄCEGO DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONYCH PRZY ULICY :

 • ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 5.

Termin składania ofert – 05.12.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

specyfikacja zwp 5OPIS TECHNICZNY – 2018_ZP (1),A-1 ZWP 5_KOLORYSTYKA ELEWACJI – 2018 ZP K-1_ZWP 5 – 208_ZP K-2_ZWP 5 – 2018_ZP K-3_ZWP 5 – 2018_ZP K-4_ZWP 5 – 2018_ZP K-5_ZWP 5 – 2018_ZP K-6_ZWP 5 – 2018_ZP K-7_ZWP 5 – 2018_ZP K-8_ZWP 5 – 2018_ZP K-9_ZWP 5 – 2018_ZP K-10_ZWP 5 – 2018_ZP K-11_ZWP 5 – 2018_ZP K-13_ZWP 5 – 2018_ZP K-12_ZWP 5 – 2018_ZP K-14_ZWP 5 – 2018_ZP K-15_ZWP 5 – 2018_ZP K-16_ZWP 5 – 2018_ZP,ZWP 5_przedmiar robót __ 2018 ZPspecyfikacja zwp 5

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na:

REMONT KLATEK SCHODOWYCH(ARCHIWALNE)

Termin składania ofert – 14.09.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

REMONT KLATEK SCHODOWYCH ZWYCIĘSTWA 3A – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REMONT KLATEK SCHODOWYCH ZWYCIĘSTWA 3 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REMONT KLATEK SCHODOWYCH ZWYCIĘSTWA 1 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REMONT KLATEK SCHODOWYCH ZWP8 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH MICKIEWICZA 22 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH MICKIEWICZA 20- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH MICKIEWICZA 18 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH RACŁAWICKA 5 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH RACŁAWICKA 4 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH RACŁAWICKA 3 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH RACŁAWICKA 2 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH RACŁAWICKA 1 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH WYZWOLENIA 3 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH WYZWOLENIA 1 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH CZAPLINECKA 20 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH CZAPLINECKA 18 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAREMONT KLATEK SCHODOWYCH LOTNIKÓW 1- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących prac: (ARCHIWALNE)

 • malowanie klatek schodowych,
 • wykonanie nawierzchni chodników,
 • przedłużenie pionu kanalizacyjnego,
 • demontaż obudów włazów dachowych,
 • montaż nasad na kanały spalinowe,
 • montaż opraw ledowych,
 • utwardzenie i odwodnienie placu,
 • remont dachu,
 • remont suszarni,

Oferty w podwójnych zabezpieczonych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3 do dnia 08 czerwca 2018 roku. Otwarcie ofert nastąpi 11 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 (pokój nr 9).

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia znajdują się poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Malowanie klatek schodowych Mickiewicza 20 malowanie klatek Lotników1 Racławicka3 Racławicka 1  malowanie klatek schodowych Czaplinecka 20  Czaplinecka18 Malowanie klatek schodowych Wyzwolenia 3, Racławicka 2, Racławicka 5Malowanie klatek schodowych ZWP 8Malowanie klatek schodowych Zwycięstwa 1, Zwycięstwa 3malowanie klatek schodowych Wyzwolenia 1malowanie klatek schodowych ZWP 1, ZWP 3, ZWP 5, ZWP 6malowanie klatki schodowej Raclawicka 4remont suszarni ZWP 6 klatka 1remont suszarni ZWP 5 klatka 6remont suszarni ZWP 3 klatka 4remont suszarni ZWP 1 klatka 8remont suszarni Raclawicka 1 klatka 5 i 6remont suszarni Lotnikow 1 klatka 8remont suszarni Lotnikow 1 klatka 5remont dachu budynku uzytkowego Wyzwolenia 3montaz nasad na kanaly spalinowedemontaz obudow wlazow dachowych Racławicka 3Baza wykonanie placu utwardzonego z polbruku i odwodnieniePrzedłużenie pionu kanalizacyjnegobudowa chodników

–  Opis przedmiotu zamówienia:  Usunięcie drzew na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu:  (ARCHIWALNE)

 • świerk pospolity o obwodzie pnia 97 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 2 na działce nr 45/44,
 • modrzew europejski o obwodzie pnia 88 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 2 na działce nr 45/44,
 • świerk pospolity o obwodzie pnia 102 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 2 na działce nr 45/44,
 • modrzew europejski o obwodzie pnia 91 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 2 na działce nr 45/44,
 • modrzew europejski o obwodzie pnia 136 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 2 na działce nr 45/44,
 • modrzew europejski o obwodzie pnia 88 cm  i 90 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 2 na działce nr 45/44,
 • jesion o obwodzie pnia 265 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 5 na działce nr 45/51,
 • jesion o obwodzie pnia 220 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 5 na działce nr 45/51,
 • dąb o obwodzie pnia 180 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 5 na działce nr 45/51,
 • klon o obwodzie pnia 130 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 5 na działce nr 45/51,
 • daglezja o obwodzie pnia 115 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 5 na działce nr 45/51,
 • jesion o obwodzie pnia 160 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 5 na działce nr 45/51,

Termin związania ofertą upływa po 10 dniach licząc od terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Zamawiającego nie później niż do dnia 31.08.2017 roku do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:  Usługi projektowania systemów grzewczych.  (ARCHIWALNE)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy instalacji ogrzewczych w 21 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu. Termin związania ofertą upływa po 5 dniach licząc od terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Zamawiającego nie później niż do dnia 07.07.2017 roku do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2017 roku o godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego.

 

 Sprawdź szczegóły  :

 zapytanie ofertowe 

 

 

z8436205QFot--Shutterstock

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na: (ARCHIWALNE)

 1. Wymianę nawierzchni chodników o pow. 800 m.kw.
 2. Wymianę 18  okien na klatkach schodowych.
 3. Wymianę 12 okien w wiatrołapach.
 4. Wymianę pokryć dachowych 12 wiatrołapów.
 5. Remont 3 suszarni.

Termin składania ofert – 19.05.2017 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Postęp w Złocieńcu ogłasza przetarg na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę 19 garaży.(ARCHIWALNE)

Termin składania ofert upływa w dniu 25 listopada 2016 r.

Otwarcie ofert nastąpi 28 listopada o godz, 8.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3, pok.9.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. nr 1

 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Postęp w Złocieńcu ogłasza przetarg na: (ARCHIWALNE)

 1. remont 4 klatek schodowych,
 2. wykonanie piaskownicy,
 3. remont suszarni,
 4. ocieplenie kanałów technicznych.

Termin składania ofert do dnia 10 czerwca 2016 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3 , pok. 9.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. nr 11

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Postęp w Złocieńcu ogłasza przetarg na:(ARCHIWALNE)

 1. remont 4 klatek schodowych,
 2. wykonanie piaskownicy,
 3. remont suszarni,
 4. wymianę nawierzchni chodników,
 5. ocieplenie kanałów technicznych.

Termin składania ofert do dnia 31 maja 2016 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3 , pok. 9.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. nr 11

telefon kontaktowy 94 36 72 216 , 693 963 660

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Postęp w Złocieńcu ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych położonych w Złocieńcu przy ul. Obrońców Westerplatte 3  (ARCHIWALNE)

 1. o powierzchni 24,81 m(2) znajdującego się na parterze (była agencja PKO)
 2. o powierzchni 24,64 m (2) znajdujacego się na 1 piętrze (były gabinet stomatologiczny)

Lokale wyposażone są w instalacje centralnego ogrzewania, energię elektryczną. Przetarg odbędzie się 25 stycznia 2016r. o godzi 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Obrońców Westerplatte 3

Projekt umowy dostępny jest do wzglądu codziennie w godz. od 7:00 do 15:00

Cena wywoławcza 14zł/m2 z tytułu ekploatacji. Oprócz ekploatacji Spółdzielnia będzie obciążała najemce za centrlne ogrzewanie oraz wywóz nieczystości po kosztach własnych

Wadium w wysokości 1000,00 zł za jeden lokal należy wpłacić na kono Spółdzielni w BS Kalisz Pom. O/Złocieniec 58 8570 1012 3922 1102 2000 0010 w terminie do 24.01.2016r.