Komunikaty

blog-glosowanie

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu zgodnie z par. 31 ust.1 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 roku o godzinie 17.00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury przy ul. Wolności 6 w Złocieńcu.

Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wyłożone w sekretariacie Spółdzielni oraz są dostępne na stronie internetowej www.smpostep.pl/strona główna/komunikaty.

zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2024Protokół z Walnego Zgromadzenia 2023 r.realizacja wniosków zgłoszonych na WZ 2023sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 r.projekty uchwał na WZ 2024dodatkowe informacje – 2023_2dodatkowe informacje – 2023speawozdanie zarządu 2023wprowadzenie do sprawozdania 2023wydruk sprawozdania jpkdruki na kandydata do RNsmpostep@o2.pl_20240604_105406zawiadomienie o zmianie porządku obrad

 

 

ARCHIWALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,   zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, na niżej wymienionych nieruchomościach:

 • Racławicka 1 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 2 – 60 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 3 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 4 – 36 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 5 – 45 lokali mieszkalnych,
 • Lotników 1 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Czaplinecka 16 – 60 lokali mieszkalnych,
 • Czaplinecka 18 – 40 lokali mieszkalnych,
 • Czaplinecka 20 – 40 lokali mieszkalnych,
 • Wyzwolenia 1 – 40 lokali mieszkalnych,
 • Wyzwolenia 3 – 45 lokali mieszkalnych,
 • Mickiewicza 18 – 12 lokali mieszkalnych,
 • Mickiewicza 20 – 36 lokali mieszkalnych,
 • Mickiewicza 22 – 12 lokali mieszkalnych,
 • Zwycięstwa 1 – 24 lokali mieszkalnych,
 • Zwycięstwa 3 – 24 lokali mieszkalnych,
 • Zwycięstwa 3A – 24 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 1 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 3 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 5 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 6 – 90 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 8 – 24 lokali mieszkalnych.
 • Obrońców Westerplatte 2 – sklep,
 • Obrońców Westerplatte 3 – lokale użytkowe, biblioteka,
 • Aleja Piastów – baza remontowo – budowlana,
 • Wyzwolenia 3 – sklepy,
 • Racławicka 4 – pomieszczenia socjalne i warsztatowe konserwatorów.

Realizacja zamówienia rozpocznie się z chwila podpisania umowy.

Przekazanie protokołów kontroli zawierających wyniki oraz ustalenia nastąpi najpóźniej w dniu 20 maja 2024r.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu lub przesłać na adres 78-520 Złocieniec, ul. Obrońców Westerplatte 3 do dnia 11 marca2024 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna zawierać:

 • data sporządzenia,
 • adres składającego ofertę,
 • potwierdzenie stosownych uprawnień do przeprowadzenia badań objętych ofertą,
 • nr NIP, REGON, KRS lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,
 • zawierać cenę netto i brutto całości przeglądu na podanej nieruchomości,
 • podpis oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi 12 marca 2024 r. o godz.11.00 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji udziela  dział gospodarki zasobami mieszkaniowymi – tel. 693 963 660 w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00.

Wybór oferty zostanie dokonany do dnia 18 marca 2024 r. , a o wyborze Wykonawcy oferenci zostaną poinformowani pisemnie

 

 

 

ARCHIWALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 50.000 złotych netto na roboty budowlane: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych  należących do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu położonych w Złocieńcu, przy ul. Zwycięstwa 1, Zwycięstwa 3, Zwycięstwa 3a, Zdobywców Wału Pomorskiego 8, Mickiewicza 22.

Przedmiotem zamówienia są roboty termomodernizacyjne, obejmujące roboty zewnętrzne dociepleniowe, remont loggii (bez wymiany balustrad), wymiana stolarki okiennej w piwnicach, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich ścian attykowych docieplanych, wymiana parapetów okiennych na nowe z blachy aluminiowej gr. 1,2 mm, montaż parapetów w oknach piwnic, demontaż starych balustrad, równanie czół i ścian bocznych loggii oraz ścian wiatrołapów, wyrównanie terenu przy budynku i wykonanie nowej opaski przyściennej.

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2024 r.

Oferty należy złożyć do dnia 20.12.2023 roku do godziny 1000 w siedzibie Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu, adres: ul. Obrońców Westerplatte 3, 78-520 Złocieniec (sekretariat).

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 roku o godz. 10 15 w siedzibie Zamawiającego

Więcej informacji znajduje się w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na dostawę i montaż balustrad w budynkach mieszkalnych w Złocieńcu przy ulicy:

 • Zwycięstwa 1 – 24 szt.
 • Zwycięstwa 3 – 24 szt.
 • Zwycięstwa 3a – 24 szt.
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 8 – 24 szt.
 • Mickiewicza 22 – 12 szt.

Ofert należy składać w zamkniętych kopertach do 20 grudnia 2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi 21 grudnia 2023 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11.00

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu
ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  „ROZBUDOWA WIAT ŚMIETNIKOWYCH”
Termin składania ofert – 12.12.2023 r. do godz.15.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2023 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3. Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

 

 

 

Archiwalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu zgodnie z par. 31 ust.1 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku o godzinie 17.00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury przy ul. Wolności 6 w Złocieńcu.

Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wyłożone w sekretariacie Spółdzielni oraz są dostępne na stronie internetowej www.smpostep.pl/strona główna/komunikaty

zawiadomienie i porządek obradsprawozdanie Rady Nadzorczej protokół z WZ 28.06.2022 r. realizacja wniosków z WZ 2022 r. projekty uchwał WZ 2023 list polustracyjny1 sprawozdanie 2022 wydruk2 wprowadzenie do sprawozdania 2022rok3 informacja dodatkowa 20224 informacja dodatkowa 2022 str5 sprawozdanie zarzadu 2022

 

 

ARCHIWALNE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY :

 • Lotników 1 (pow. dachu – 1071 m2),
 • Racławicka 1 (pow. dachu – 1071 m2)

 Termin składania ofert – 24.03.2023 r. do godz.15.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2023 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu zaprasza do złożenia oferty na projekt oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach:

 • Lotników 1 – 1 licznik (likwidacja 3 dotychczasowych z ułożeniem około 120 metrów przewodu w ziemi w celu połączenia instalacji ), razem moc 6 KWP,
 • Racławicka 1 – 1 licznik (likwidacja 3 dotychczasowych z ułożeniem około 120 metrów przewodu w ziemi w celu połączenia instalacji ), razem moc 6 KWP,

Preferowany system mocowania paneli do dachu – firmy CW Lundberg.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do dnia 24 marca 2023 r. do godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2022 r. o godz. 10.00

Termin wykonania zlecenia do 30 czerwca 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wszystkich ofert bez podania przyczyny.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POSTĘP” W  ZŁOCIEŃCU

 OGŁASZA   PRZETARG  OFERTOWY

na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej .

Krótki opis przetargu ofertowego.

Opracowanie  świadectw  charakterystyki energetycznej w oparciu o nowelizację z dnia  7 października 2022r., dotyczącej ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy  o świadectwach charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2022 poz. 2206):
– 22  budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
– 4 szt. budynków niemieszkalnych,
zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Postęp” w Złocieńcu.

Oferty w zabezpieczonych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Obrońców Westerplatte 3 w Złocieńcu (lub przesłać pocztą) z napisem:

„Oferta na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej.”

w terminie do dnia  21.03.2023 roku

Termin realizacji przedmiotu przetargu do dnia 31.07.2023r.

Oferta powinna zawierać  cenę za 1 szt. obiektu wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Bliższych informacji o zakresie prac udzielać będzie dział GZM także  telefonicznie pod numerem 943672216.