Przetarg na wykonanie prac instalacyjnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  „Wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego 6 budynków mieszkalnych”

poprzez:

– Montaż systemu monitorowania i zarządzania energią, np. (adapterm),

– Wymianę na nowe przygrzejnikowe zawory dynamiczne wraz z głowicami (tmin=16C) oraz sporządzenie protokołu wymiany (wzór karty stanowi załącznik do zapytania)

– Dobór i wykonanie nastawy na zaworach dynamicznych oraz wpisanie wykonanej nastawy na karcie wymiany zawory (wzór karty stanowi załącznik do zapytania)

– Montaż zaworów podpionowych na instalacji centralnego ogrzewania dla pionów łazienkowych

– Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniu węzła cieplnego

– Dostawę i montaż kompaktowych jednofunkcyjnych węzłów cieplnych, z możliwości rozbudowy o dodatkową funkcję produkcji ciepłej wody użytkowej

– Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby węzła

– Wymianę istniejących rozdzielaczy cieplnych

– Regulację hydrauliczną instalacji ogrzewczej

– Uzupełnienie izolacji w pomieszczeniu węzła

w 6 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu przy:

– ul. Czaplinecka 16

– ul. Racławicka 2

– ul. Racławicka 4

– ul. Racławicka 5

– ul. Wyzwolenia 1

– ul. Wyzwolenia 3

Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót będące załącznikiem do niniejszego zapytania.

 Termin składania ofert – 15.06.2020r. do godz.12.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2020 r. o godz. 13.00  w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, projekty, oraz wzór umowy  dostępne są także w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Uwagi do przetargu na docieplenie stropodachów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu informuje, że do oferty na docieplenie stropodachów należy przyjąć następujące powierzchnie:

 • Wyzwolenia 1 – 408,50 m2,
 • Racławicka 2 – 617,82 m2,
 • Czaplinecka 16 – 617,93 m2,
 • Wyzwolenia 3 – 460,53 m2,
 • Racławicka 5 – 463,16 m2.

Przetarg na docieplenie stropodachów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY :

 • Wyzwolenia 1,
 • Wyzwolenia 3
 • Czaplinecka 16,
 • Racławicka 2,
 • Racławicka 5

 Termin składania ofert – 19.05.2020 r. do godz.10.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, projekty, oraz wzór umowy  dostępne są w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zapytanie ofertowe – inspektor nadzoru budowlanego

W związku z rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu poszukuje inspektora nadzoru budowlanego.

Zapytanie ofertowe oraz wzór umowy  dostępne są w zakładce PRZETARGI.

Zmiany w SIWZ robót termomodernizacyjnych

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy zmian w SIWZ związanych z przetargiem na roboty termomodernizacyjne. Zmiany dotyczą  Rozdziału XIX oraz paragrafów 8 i 11 umowy będącej załącznikiem nr 4 do SIWZ.

 

PRZETARG NA PRACE TERMOMODERNIZACYJNE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY :

 • RACŁAWICKA 2,
 • CZAPLINECKA 16

Termin składania ofert – 09.03.2020r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dokumentacja związana z przetargiem jest do pobrania w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI

Przetarg na prace termomodernizacyjne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY :

 • RACŁAWICKA 5,
 • WYZWOLENIA 1,
 • WYZWOLENIA 3

Termin składania ofert – 09.03.2020r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dokumentacja związana z przetargiem jest do pobrania w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI

Przetarg na malowanie pomieszczeń suszarni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na malowanie pomieszczeń suszarni w niżej wymienionych budynkach mieszkalnych:

 • Mickiewicza 22
 • Lotników 1 klatka AB

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2019 roku, do godz.9.00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 12 sierpnia 2019 r.  o godz. 9.30

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Więcej informacji o przetargu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia i przedmiar robót znajduje się w zakładce PRZETARGI.