Wyjaśnienia do aneksu projektu

Wyjaśnienia do aneksu projektu budowlano –  wykonawczego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu informuje, że do wyceny oferty na docieplenie stropodachów należy przyjąć niżej wymienione powierzchnie:

 • Mickiewicza 20 – 496,0 m2
 • Czaplinecka 20 – 518,0 m2
 • Racławicka 4 – 371,6 m2

Grubość docieplenia warstwą granulatu celulozowego o współczynniku przenikania ciepła 0,040 W/m2K powinna wynosić 20 cm.

Przetarg na docieplenie stropodachów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY :

 • Czaplinecka 20,
 • Mickiewicza 20,
 • Racławicka 4

 Termin składania ofert – 09.07.2021 r. do godz.15.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Przetarg na dostawę i montaż balustrad

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na dostawę i montaż balustrad w budynkach mieszkalnych w Złocieńcu przy ulicy:

 • Mickiewicza 20 – 24 szt.
 • Czaplinecka 20 – 40 szt.

Ofert należy składać w zamkniętych kopertach do 21 maja 2021 r.

Otwarcie ofert nastąpi 24 maja 2021 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 9.00

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Więcej informacji na temat przetargu jest na STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI

Przetarg na dostawę i montaż balustrad

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na dostawę i montaż balustrad w budynkach mieszkalnych w Złocieńcu przy ulicy:

 • Mickiewicza 20 – 24 szt.
 • Czaplinecka 20 – 40 szt.

Ofert należy składać w zamkniętych kopertach do 12 kwietnia 2021 r.

Otwarcie ofert nastąpi 13 kwietnia 2021 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 9.00

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Więcej informacji na temat przetargu jest na STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI

Przetarg na prace termomodernizacyjne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY :

 • Czaplinecka 20,
 • Racławicka 4,
 • Mickiewicza 20

Termin składania ofert – 07.04.2021r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dokumentacja związana z przetargiem jest do pobrania w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI

Zawiadomienie

ARCHIWALNE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp w Złocieńcu w oparciu o § 31 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się  w dniu  11 września 2020 roku o godz. 17 00  w sali Złocienieckiego Ośrodka  Kultury przy ul. Wolności 6  w Złocieńcu.

 

Sprawozdania i projekty uchwał , które będą  przedmiotem obrad  Walnego Zgromadzenia są wyłożone w sekretariacie  Spółdzielni oraz są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.smpostep.pl/strona główna/komunikaty

 

Pragniemy zwrócić  Państwu uwagę  na następujące sprawy :

 

– Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego  Zgromadzenia  mają  prawo zgłaszać : Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie.

– Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań , powinny być wykładane na co najmniej  14 dni przed  terminem Walnego Zgromadzenia.

– Członkowie  mają prawo zgłaszać  projekty  uchwał i żądania, o których mowa wyżej  w terminie  do 15 dni przed dniem  posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

– Projekt  uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być  poparty  przez co najmniej  10 członków.

– Członkowie mają  prawo  zgłaszania  poprawek do projektów uchwał nie później niż   na 3 dni  przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 

W biurze Spółdzielni można bezpłatnie otrzymać  Statut Spółdzielni.

 

 

W celu zachowania środków ostrożności w związku z epidemią COVID-19

prosimy o przybycie w maseczkach ochronnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” zapewni środki do dezynfekcji oraz bezpieczną  odległość między ustawionymi krzesłami.

 

Walne Zgromadzenie

                          ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp w Złocieńcu w oparciu o § 31 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się  w dniu  11 września 2020 roku o godz. 17 00  w sali Złocienieckiego Ośrodka  Kultury przy ul. Wolności 6  w Złocieńcu.

 

Sprawozdania i projekty uchwał , które będą  przedmiotem obrad  Walnego Zgromadzenia są wyłożone w sekretariacie  Spółdzielni oraz są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.smpostep.pl/strona główna/komunikaty

 

Pragniemy zwrócić  Państwu uwagę  na następujące sprawy :

 

– Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw  w porządku obrad Walnego  Zgromadzenia  mają  prawo zgłaszać : Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie.

– Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań , powinny być wykładane na co najmniej  14 dni przed  terminem Walnego Zgromadzenia.

– Członkowie  mają prawo zgłaszać  projekty  uchwał i żądania, o których mowa wyżej  w terminie  do 15 dni przed dniem  posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

– Projekt  uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być  poparty  przez co najmniej  10 członków.

– Członkowie mają  prawo  zgłaszania  poprawek do projektów uchwał nie później niż   na 3 dni  przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 

W biurze Spółdzielni można bezpłatnie otrzymać  Statut Spółdzielni.

 

 

W celu zachowania środków ostrożności w związku z epidemią COVID-19

prosimy o przybycie w maseczkach ochronnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” zapewni środki do dezynfekcji oraz bezpieczną  odległość między ustawionymi krzesłami.

 

Przetarg na wykonanie prac instalacyjnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  „Wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego 6 budynków mieszkalnych”

poprzez:

– Montaż systemu monitorowania i zarządzania energią, np. (adapterm),

– Wymianę na nowe przygrzejnikowe zawory dynamiczne wraz z głowicami (tmin=16C) oraz sporządzenie protokołu wymiany (wzór karty stanowi załącznik do zapytania)

– Dobór i wykonanie nastawy na zaworach dynamicznych oraz wpisanie wykonanej nastawy na karcie wymiany zawory (wzór karty stanowi załącznik do zapytania)

– Montaż zaworów podpionowych na instalacji centralnego ogrzewania dla pionów łazienkowych

– Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniu węzła cieplnego

– Dostawę i montaż kompaktowych jednofunkcyjnych węzłów cieplnych, z możliwości rozbudowy o dodatkową funkcję produkcji ciepłej wody użytkowej

– Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby węzła

– Wymianę istniejących rozdzielaczy cieplnych

– Regulację hydrauliczną instalacji ogrzewczej

– Uzupełnienie izolacji w pomieszczeniu węzła

w 6 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu przy:

– ul. Czaplinecka 16

– ul. Racławicka 2

– ul. Racławicka 4

– ul. Racławicka 5

– ul. Wyzwolenia 1

– ul. Wyzwolenia 3

Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót będące załącznikiem do niniejszego zapytania.

 Termin składania ofert – 15.06.2020r. do godz.12.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2020 r. o godz. 13.00  w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, projekty, oraz wzór umowy  dostępne są także w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Uwagi do przetargu na docieplenie stropodachów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu informuje, że do oferty na docieplenie stropodachów należy przyjąć następujące powierzchnie:

 • Wyzwolenia 1 – 408,50 m2,
 • Racławicka 2 – 617,82 m2,
 • Czaplinecka 16 – 617,93 m2,
 • Wyzwolenia 3 – 460,53 m2,
 • Racławicka 5 – 463,16 m2.