Przetarg na docieplenie stropodachów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg na docieplenie stropodachów w budynkach:

 • Zwycięstwa 1,
 • Zwycięstwa 3,
 • Zwycięstwa 3A
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 8,
 • Mickiewicza 22.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 5 lipca 2024 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lipca 2024 r. o godzinie 10.30.

Przetarg na prace instalacyjne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg na prace instalacyjne w budynkach przy ul:

 • Mickiewicza 22
 • Zwycięstwa 1
 • Zwycięstwa 3
 • Zwycięstwa 3A
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 8

Pisemne oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3 do 05 lipca 2024 r. do godziny 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi 05 lipca 2024 r. o godzinie 14.30.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz projekty znajdują się w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI.

Walne Zgromadzenie Członków SM „POSTĘP” w Złocieńcu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu zgodnie z par. 31 ust.1 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 roku (środa) o godzinie 17.00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury przy ul. Wolności 6 w Złocieńcu.

Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wyłożone w sekretariacie Spółdzielni oraz są dostępne na stronie internetowej www.smpostep.pl/strona główna/komunikaty.

Przetarg na przegląd instalacji elektrycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,   zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, na niżej wymienionych nieruchomościach:

 • Racławicka 1 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 2 – 60 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 3 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 4 – 36 lokali mieszkalnych,
 • Racławicka 5 – 45 lokali mieszkalnych,
 • Lotników 1 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Czaplinecka 16 – 60 lokali mieszkalnych,
 • Czaplinecka 18 – 40 lokali mieszkalnych,
 • Czaplinecka 20 – 40 lokali mieszkalnych,
 • Wyzwolenia 1 – 40 lokali mieszkalnych,
 • Wyzwolenia 3 – 45 lokali mieszkalnych,
 • Mickiewicza 18 – 12 lokali mieszkalnych,
 • Mickiewicza 20 – 36 lokali mieszkalnych,
 • Mickiewicza 22 – 12 lokali mieszkalnych,
 • Zwycięstwa 1 – 24 lokali mieszkalnych,
 • Zwycięstwa 3 – 24 lokali mieszkalnych,
 • Zwycięstwa 3A – 24 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 1 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 3 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 5 – 80 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 6 – 90 lokali mieszkalnych,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 8 – 24 lokali mieszkalnych.
 • Obrońców Westerplatte 2 – sklep,
 • Obrońców Westerplatte 3 – lokale użytkowe, biblioteka,
 • Aleja Piastów – baza remontowo – budowlana,
 • Wyzwolenia 3 – sklepy,
 • Racławicka 4 – pomieszczenia socjalne i warsztatowe konserwatorów.

Realizacja zamówienia rozpocznie się z chwila podpisania umowy.

Przekazanie protokołów kontroli zawierających wyniki oraz ustalenia nastąpi najpóźniej w dniu 20 maja 2024r.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu lub przesłać na adres 78-520 Złocieniec, ul. Obrońców Westerplatte 3 do dnia 11 marca2024 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna zawierać:

 • data sporządzenia,
 • adres składającego ofertę,
 • potwierdzenie stosownych uprawnień do przeprowadzenia badań objętych ofertą,
 • nr NIP, REGON, KRS lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,
 • zawierać cenę netto i brutto całości przeglądu na podanej nieruchomości,
 • podpis oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi 12 marca 2024 r. o godz.11.00 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji udziela  dział gospodarki zasobami mieszkaniowymi – tel. 693 963 660 w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00.

Wybór oferty zostanie dokonany do dnia 18 marca 2024 r. , a o wyborze Wykonawcy oferenci zostaną poinformowani pisemnie

 

Przetarg na wykonanie i montaż balustrad

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na dostawę i montaż balustrad w budynkach mieszkalnych w Złocieńcu przy ulicy:

 • Zwycięstwa 1 – 24 szt.
 • Zwycięstwa 3 – 24 szt.
 • Zwycięstwa 3a – 24 szt.
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 8 – 24 szt.
 • Mickiewicza 22 – 12 szt.

Ofert należy składać w zamkniętych kopertach do 20 grudnia 2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi 21 grudnia 2023 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11.00

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg na prace termomodernizacyjne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 50.000 złotych netto na roboty budowlane: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych  należących do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu położonych w Złocieńcu, przy ul. Zwycięstwa 1, Zwycięstwa 3, Zwycięstwa 3a, Zdobywców Wału Pomorskiego 8, Mickiewicza 22.

Przedmiotem zamówienia są roboty termomodernizacyjne, obejmujące roboty zewnętrzne dociepleniowe, remont loggii (bez wymiany balustrad), wymiana stolarki okiennej w piwnicach, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich ścian attykowych docieplanych, wymiana parapetów okiennych na nowe z blachy aluminiowej gr. 1,2 mm, montaż parapetów w oknach piwnic, demontaż starych balustrad, równanie czół i ścian bocznych loggii oraz ścian wiatrołapów, wyrównanie terenu przy budynku i wykonanie nowej opaski przyściennej.

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2024 r.

Oferty należy złożyć do dnia 20.12.2023 roku do godziny 1000 w siedzibie Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu, adres: ul. Obrońców Westerplatte 3, 78-520 Złocieniec (sekretariat).

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 roku o godz. 10 15 w siedzibie Zamawiającego

Więcej informacji znajduje się w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI

Przetarg na wykonanie rozbudowy wiat śmietnikowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu
ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  „ROZBUDOWA WIAT ŚMIETNIKOWYCH”
Termin składania ofert – 12.12.2023 r. do godz.15.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2023 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Walne Zgromadzenie Członków SM „Postęp” w Złocieńcu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu zgodnie z par. 31 ust.1 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku o godzinie 17.00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury przy ul. Wolności 6 w Złocieńcu.

Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wyłożone w sekretariacie Spółdzielni oraz są dostępne na stronie internetowej www.smpostep.pl/strona główna/komunikaty.

Przetarg na prace instalacyjne i wykonanie izolacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg na wykonanie prac instalacyjnych oraz wykonanie izolacji w pomieszczeniach węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Lotników 1 oraz Racławicka 1 w Złocieńcu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 12 maja 2023 r. do godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2023 r. o godz. 9.00

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Przetarg na docieplenie stropodachów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY :

 • Lotników 1 (pow. dachu – 1071 m2),
 • Racławicka 1 (pow. dachu – 1071 m2)

 Termin składania ofert – 24.03.2023 r. do godz.15.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2023 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI