Zapytanie ofertowe

zapytania ofertoweo

–  Opis przedmiotu zamówienia:  Usługi projektowania systemów grzewczych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy instalacji ogrzewczych w 21 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu

Termin związania ofertą upływa po 5 dniach licząc od terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Zamawiającego nie później niż do dnia 07.07.2017 roku do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2017 roku o godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 Sprawdź szczegóły  :

 zapytanie ofertowe