Przetarg na wykonanie prac instalacyjnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  „Wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego 6 budynków mieszkalnych”

poprzez:

– Montaż systemu monitorowania i zarządzania energią, np. (adapterm),

– Wymianę na nowe przygrzejnikowe zawory dynamiczne wraz z głowicami (tmin=16C) oraz sporządzenie protokołu wymiany (wzór karty stanowi załącznik do zapytania)

– Dobór i wykonanie nastawy na zaworach dynamicznych oraz wpisanie wykonanej nastawy na karcie wymiany zawory (wzór karty stanowi załącznik do zapytania)

– Montaż zaworów podpionowych na instalacji centralnego ogrzewania dla pionów łazienkowych

– Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniu węzła cieplnego

– Dostawę i montaż kompaktowych jednofunkcyjnych węzłów cieplnych, z możliwości rozbudowy o dodatkową funkcję produkcji ciepłej wody użytkowej

– Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby węzła

– Wymianę istniejących rozdzielaczy cieplnych

– Regulację hydrauliczną instalacji ogrzewczej

– Uzupełnienie izolacji w pomieszczeniu węzła

w 6 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu przy:

– ul. Czaplinecka 16

– ul. Racławicka 2

– ul. Racławicka 4

– ul. Racławicka 5

– ul. Wyzwolenia 1

– ul. Wyzwolenia 3

Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót będące załącznikiem do niniejszego zapytania.

 Termin składania ofert – 15.06.2020r. do godz.12.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2020 r. o godz. 13.00  w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, projekty, oraz wzór umowy  dostępne są także w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.