Komunikaty

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na prace instalacyjne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego budynku poprzez:

– Montaż systemu monitorowania i zarządzania energią (adapterm),

– Wymiana na nowe przygrzejnikowe zawory dynamiczne wraz z głowicami (tmin=16C) oraz sporządzenie protokołu wymiany

– Dobór i wykonanie nastawy na zaworach dynamicznych oraz wpisanie wykonanej nastawy na karcie wymiany zawory (wzór karty stanowi załącznik do zapytania)

– Montaż zaworów podpionowych

– Wymiana zaworów odpowietrzających na c.o.

– Wymiana grzejników na klatce schodowej

– Wymiana istniejących rozdzielaczy cieplnych

– Regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewczej

– Uzupełnienie izolacji w pomieszczeniu węzła w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu przy:

– ul. Czaplinecka 18

– ul. Racławicka 3

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie głównej w zakładce przetargi.

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu zaprasza do złożenia oferty na projekt oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach:

 • Czaplinecka 18 – 2 liczniki , razem 6 KWP.
 • Racławicka 3 – 3 liczniki, razem moc 6 KWP,

Preferowany system mocowania paneli do dachu – firmy CW Lundberg.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godz. 11.15.

Termin wykonania zlecenia do 31 października 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wszystkich ofert bez podania przyczyny.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY :

 • Czaplinecka 18,
 • Racławicka 3

 Termin składania ofert – 30.08.2022 r. do godz.13.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2022 r. o godz. 13.15 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

 ARCHIWALNE

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu zgodnie z par. 31 ust.1 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury przy ul. Wolności 6 w Złocieńcu.

protokol_walnego_z_2020 wnioski_walnego_z_2020 projekty_uchwalzawiadomienie o zwołaniu WZporządek obrad WZsprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 r.sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 r.sprawozdanie_zarzadu_2020_rokwprowadzenie_do_sprawozdania_2020dodatkowe_informacje_2020_strdodatkowe_informacje_2020sprawozdanie_2020_wydrukWprowadzenie_do_sprawozdania_2021sprawozdanie_zarządu_2021dodatkowe_informacje_2021dodatkowe_inforamcje_2021_strsprawozdanie_2021_pdf_

 

 

Archiwalne

W związku z rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu poszukuje inspektora nadzoru budowlanego.

Zapytanie ofertowe oraz wzór umowy  dostępne są w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI.

 

 

 

Archiwalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na dostawę i montaż balustrad w budynkach mieszkalnych w Złocieńcu przy ulicy:

 • Racławicka 3 – 80 szt.
 • Czaplinecka 18 – 40 szt.

Ofert należy składać w zamkniętych kopertach do 13 kwietnia 2022 r.

Otwarcie ofert nastąpi 14 kwietnia 2022 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 10.00

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Więcej informacji na temat przetargu jest na STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI

 

 

 

 

ARCHIWALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu zaprasza do złożenia oferty na projekt oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach:

 • Mickiewicza 20 – 2 liczniki , razem moc 6 KWP,
 • Racławicka 4 – 1 licznik, razem moc 6 KWP,
 • Czaplinecka 20 – 2 liczniki , razem 6 KWP.

Preferowany system mocowania paneli do dachu – firmy CW Lundberg.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do dnia 10 marca 2022 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2022 r. o godz. 9.15.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wszystkich ofert bez podania przyczyny.

 

 

ARCHIWALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy.

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

 1.1. Wymiana wodomierzy indywidualnych zimnej wody użytkowej w lokalach,
w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową Postęp w Złocieńcu, na nowe wodomierze z modułem zdalnego odczytu drogą radiową.

1.2. Dzierżawa zamontowanych wodomierzy na okres 5 lat, po których będą wymienione
na nowe, które również będą stanowiły przedmiot dzierżawy na kolejne 5 lat, w ramach zawartej umowy.

1.3. Przekazywanie pliku w wersji elektronicznej kompatybilnej z systemem rozliczeniowym Zamawiającego z danymi odczytanych wodomierzy co 6 miesięcy na dzień 30.06 oraz 31.12

1.4. Udostępnienie danych o odczytach wodomierzy z częstotliwością minimum jeden raz w miesiącu w portalu internetowym poprzez istniejącą infrastrukturę zdalnego odczytu

 Wielkość zamówienia obejmuje:

 2.1. Roboty instalacyjne:

2.1.1. Wymianę wodomierzy indywidualnych zimnej wody użytkowej w ilości 1529 szt.

2.2. Usługi dzierżawy, odczytów i udostępniania danych w portalu:

2.2.1. Dzierżawę zamontowanych wodomierzy w ilości 1529 szt.

2.2.2. Przekazanie pliku odczytowego z danymi wodomierzy dwa razy w roku.

2.2.3. Udostępnienie danych odczytowych w portalu internetowym klienta

 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje:

 3.1. Zakres robót montażowych określonych w pkt 1.1. obejmuje w szczególności:

3.1.1. Zawiadomienie użytkowników wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych
w poszczególnych budynkach z siedmiodniowym okresem wyprzedzenia o terminie prowadzenia prac ze wskazaniem konkretnego dnia, przybliżonej godziny.

3.1.2. Demontaż starych i montaż nowych wodomierzy zimnej wody użytkowej
DN-15, L=110 mm Q3- 2,5 m3, z modułem zdalnego odczytu drogą radiową poprzez istniejącą infrastrukturę internetowego odczytu. Zakres robót obejmować będzie:

 • dokonanie odczytu wskazań wodomierzy podlegających demontażowi i zapisanie
  w protokole wraz z numerami wodomierzy,
 • zdemontowanie starego wodomierza oraz protokolarne przekazanie zdemontowanych urządzeń Firmie obecnie wydzierżawiającej urządzenia,
 • wymiana uszczelek na nowe,
 • zamontowanie nowych wodomierzy,
 • założenie plomb – plomby winny być zatrzaskowe z naniesionym indywidualnym numerem (plomby w cenie usługi),
 • sporządzenie protokołu z wymiany zawierającego adres mieszkania, datę i zakres czynności montażowych, numery wymienianych wodomierzy i plomb oraz stany wskazań ich liczydeł na moment sporządzania protokołu.

3.2. Zakres czynności obsługowych określonych w pkt 1.3., 1.4. obejmuje
w szczególności:

3.2.1. Utworzenie bazy danych dzierżawionych wodomierzy do rejestracji zużycia zimnej wody użytkowej w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego dane lokali i budynków.

3.2.2. Dokonywanie radiowych odczytów wskazań poprzez istniejącą infrastrukturę zdalnego internetowego odczytu wszystkich wodomierzy będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz udostępniania danych odczytowych w portalu internetowym nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

3.2.3. Przekazywanie danych z dokonanych odczytów radiowych w formie elektronicznego pliku dwa razy w roku na dzień 30.06 oraz 31.12 każdego roku obowiązywania umowy.

3.2.4. Niezwłoczne przekazywanie niezbędnych danych o nieprawidłowym działaniu wodomierzy, wymagających interwencji Zamawiającego w lokalu.

3.2.5. Odpłatna naprawa zamontowanych wodomierzy z modułem radiowym w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego ingerencji z zewnątrz i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego.

3.2.6. Udostępnienie danych odczytowych z częstotliwością jeden raz w miesiącu w portalu internetowym z zastosowaniem istniejącej infrastruktury zdalnego odczytu.

3.3. Zakres czynności dzierżawy określonych w pkt. 1.2. obejmuje w szczególności:

3.3.1. Dzierżawa wodomierzy zimnej wody przez okres 10 lat

3.3.2. Naprawa zamontowanych wodomierzy z modułem radiowym w przypadku stwierdzenia ich wady w całym okresie trwania umowy.

Oferty należy złożyć w Spółdzielni Mieszkaniowej Postęp w Złocieńcu, przy ulicy Obrońców Westerplatte 3 w Złocieńcu  – sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 14.03.2022 r. o godz. 1200.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu składania ofert o godz. 1215.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w zakładce PRZETARGI.

 Spółdzielnia zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.